NR 24 / 2008 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


ŚWIADECTWO WIARY


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEMężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? – słowa skierowane przed dwoma tysiącami lat do uczniów Jezusa opisują postawę wszystkich chrześcijan oczekujących powrotu Zbawiciela. Chrystus zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Pozostał jednak w swoim słowie i pragnie się z nami spotykać pod postaciami chleba i wina.

PIERWSZE CZYTANIE
(Dz 1, 1-11)
Swoją ewangelię św. Łukasz nazwał pierwszą księgą i utrwalił w niej to, co Jezus Chrystus czynił i czego nauczał. Dzisiaj słyszymy początek drugiej księgi jego autorstwa – Dziejów Apostolskich.Łukasz opisuje w niej misyjną pracę Kościoła: po wniebowstąpieniu kierowani przez Ducha Świętego uczniowie głoszą Dobrą Nowinę o zmartwychwstałym Panu aż po krańce ziemi.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił:
«Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».
Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?». Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».
PSALM (Ps 47, 2-3. 6-7. 8-9)
Odejście Jezusa do nieba to radosne wydarzenie. W domu Ojca zmartwychwstały Pan obejmuje swoje pełne chwały królowanie. [c1]Refren:[/c1] Pan wśród radości wstępuje do nieba. [c1]lub:[/c1] Alleluja. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, [c1]*[/c1] radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy straszliwy, [c1]*[/c1] jest wielkim Królem nad całą ziemią. [c1]Ref.[/c1] Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, [c1]*[/c1] Pan przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, [c1]*[/c1] śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie. [c1]Ref.[/c1] Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, [c1]*[/c1] hymn zaśpiewajcie! Bóg króluje nad narodami, [c1]*[/c1] Bóg zasiada na swym świętym tronie. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (Ef 1, 17-23)
Święty Paweł opisuje wielkie dzieła Ojca wobec Syna i ukazuje Jego niezwykłą godność. Z listu wyłania się obraz Jezusa Chrystusa jako Pana i Boga – Głowy Kościoła. Bóg posadził Go po swojej prawicy i przekazał Mu wszelką władzę.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdyż wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 28, 19. 20) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,

Ja jestem z wami przez wszystkie dni

aż do skończenia świata. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (Mt 28, 16-20)
Wiara w Jezusa Chrystusa jako Pana i Boga zobowiązuje nas do składania chrześcijańskiego świadectwa wobec wszystkich ludzi. Wiara bowiem może rozwijać się i umacniać tylko wówczas, gdy jest przekazywana i celebrowana. Wiara domaga się wspólnoty.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


UCZYĆ SIĘ CHRYSTUSA OD MARYI