NR 29 / 2008 – IX NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


FUNDAMENT WIARY

Żyjemy w czasach wielkiej niepewności. Niepokój budzą zamachy terrorystyczne, nieuleczalne choroby, kryzys rodziny, a do tego upadek autorytetów moralnych. Potrzebujemy więc pewnego oparcia, fundamentu i poczucia bezpieczeństwa.
O takim solidnym fundamencie mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Każdy, kto słucha Jego słów i wypełnia je, podobny jest do człowieka, który swój dom zbudował na skale. Kiedy przyszły burze nic złego się nie stało, bo dom miał mocne fundamenty.
Fundamentem naszego życia duchowego jest wiara, a ściślej – jej jakość. Bo można być „wierzącym niepraktykującym”. Można też chodzić do kościoła, zasypywać Boga formułkami pacierzy, nawet przystępować do Komunii św., lecz w gruncie rzeczy nie wierzyć.
Wiara oznacza osobową więź z Bogiem, a ta wyraża się w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. Prawdziwa wiara jest trudna i zawsze będzie związana z wyborem pomiędzy dobrem a złem, błogosławieństwem a przekleństwem, życiem a śmiercią. Nasz dramat polega na tym, że często nie potrafimy kojarzyć szczęścia z niczym innym, jak tylko z dobrobytem.
Powinniśmy zatem poważnie zastanowić się, co wybrać – czy to, co jest materialne i widzialne, czy też zaufać niewidzialnemu Bogu? Zazwyczaj okazuje się, że trafne jest rozwiązanie trudniejsze. A więc trzeba nam zawierzyć Bogu – poważnie potraktować Jego naukę i na niej budować swoje życie. Tylko wówczas żadna burza nie wyrządzi nam szkody.

ks. Krzysztof Burski – paulista

„Ten dom nie runął, bo na skale był utwierdzony”
(Mt 7, 25)


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIENasze uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii jest dowodem na to, że pragniemy budować swoje życie na skale, którą jest Chrystus i Jego nauka. Nie wystarczą nam bliscy – rodzina czy przyjaciele – choćby najlepsi i najwierniejsi. Do szczęśliwego życia potrzeba fundamentów o wiele bardziej solidnych i stabilnych, które będą oparciem i ostoją w każdej sytuacji życiowej. Takim fundamentem jest Chrystus Pan i Jego orędzie miłości.

PIERWSZE CZYTANIE
(Pwt 11, 18. 26-28)
Posłuszeństwo Bożym przykazaniom to konsekwencja wiary i miłości do Boga. Zachowywanie Prawa nie polega bowiem na ślepym poddaniu się dziesiątkom drobnych przepisów, ale na głębokim zrozumieniu wartości Bożych przykazań, na przyjęciu ich sercem otwartym i rozumnym.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:
«Weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one wam będą ozdobą między oczami.
Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, które ja wam dzisiaj daję; przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, jeśli odstąpicie od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie znacie».
PSALM (Ps 31, 2-3ab. 3bc-4. 17 i 25)
Całkowite oddanie siebie Bogu to owoc głębokiej wiary psalmisty, który także nas wzywa do ufności. Bóg jest bowiem skałą ocalenia i warownią niezdobytą dla mocy zła.
[c1]Refren:[/c1] Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia. Panie, do Ciebie się uciekam; [c1]†[/c1] niech nigdy nie doznam zawodu, [c1]*[/c1] wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej! Nakłoń ku mnie Twe ucho, [c1]*[/c1] pośpiesz, aby mnie ocalić! [c1]Ref.[/c1] Bądź dla mnie skałą schronienia, [c1]*[/c1] warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, [c1]*[/c1] kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. [c1]Ref.[/c1] Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: [c1]*[/c1] wybaw mnie w swym miłosierdziu. Bądźcie dzielni i mężnego serca, [c1]*[/c1] wszyscy, którzy ufacie Panu. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (Rz 3, 21-25a. 28)
Święty Paweł głosi, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy odkupieni i uwolnieni z niewoli grzechu. W ukrzyżowanym Synu Bóg wychodzi naprzeciw wszystkim ludziom i ofiaruje im swoją sprawiedliwość jako dar łaski. Naszą odpowiedzią winna być postawa wiary.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków.
Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi.
Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 25, 4b. 5) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami,

prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (Mt 7, 21-27)
Przypowieść o domach – zbudowanym na skale i zbudowanym na piasku – zamyka Kazanie na Górze, wielką kartę chrześcijańskiej etyki i moralności, którą należy wypełniać każdego dnia i w ten sposób budować swoje życie na solidnych podstawach.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”. Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość.”
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


EWANGELIA DZIECKA