NR 34 / 2008 – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


BÓG JEST WIERNY

Zobacz jak często brakuje ci sił. Biegasz, pracujesz, załatwiasz tysiące spraw, troszczysz się o rodzinę, o dom, a wciąż jeszcze tyle do zrobienia. Codzienne obowiązki stają się krzyżem nie do uniesienia, upadasz pod ich ciężarem i mówisz, że już nie dasz rady. Zadajesz sobie pytanie: Co będzie dalej?
Jezus wie, jak wygląda nasze życie. Zna nasze słabości i lęki, trudności i ciężary. Dlatego czeka ze swoją łaską na wszystkich, którzy potrzebują wsparcia: na świętych i grzeszników, na bogatych i ubogich, zdrowych i chorych. On jest źródłem umocnienia, pokrzepienia, ukojenia.
Bóg jest wierny swoim obietnicom. Aby zakosztować życia Bożego i doświadczyć Bożej mocy, trzeba tylko przylgnąć do Chrystusa i bezwarunkowo przyjąć Jego naukę. Trzeba wstąpić do szkoły Jezusa i uczyć się Jego sposobu życia, Jego słów i czynów, Jego łagodności i pokory. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem (Mt 11, 29) Tylko wtedy pokój Chrystusowy zamieszka w sercu człowieka.
Droga do zbawienia jest drogą krzyża. Jednak krzyż nie musi być przyczyną smutku i cierpienia, powodem do rezygnacji ze szczęścia. Krzyż może być radością i nadzieją dla tych, którzy są zapatrzeni w Jezusa i chcą kroczyć drogą wyznaczoną przez Niego. Zbawiciel pokazuje każdemu z nas, że krzyż prowadzi do zmartwychwstania i życia wiecznego.

ks. Wojciech Kuzioła

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28)


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEBóg w Chrystusie ofiaruje swoje zbawienie całemu światu, ale przede wszystkim maluczkim, odrzuconym i pogardzanym. Otwórzmy się na promienie Jego łaski. Niech spotkanie ze Zbawicielem zaowocuje w nas nowym życiem na wzór Jezusa Chrystusa.

PIERWSZE CZYTANIE
(Za 9, 9-10)
Prorok Zachariasz ukazuje przyszłego Mesjasza jako potężnego króla, który pokona wszystkich swoich przeciwników, a zarazem jako pokornego sługę Bożego, który całemu światu przyniesie pokój. Chrystus wypełnił proroctwo Zachariasza – zdobył świat nie orężem, lecz pokornym wypełnieniem woli Bożej.

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

To mówi Pan:
«Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi».
PSALM
(Ps 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14)
Ta pieśń dziękczynna Dawida sławi święte Imię Boga i wielbi Go jako Króla całej ziemi, a następnie opisuje Jego wielkość. Nieograniczony czasem i przestrzenią Bóg posiada rozliczne przymioty: jest łagodny, nieskory do gniewu, łaskawy, a przede wszystkim miłosierny i wierny.
[c1]Refren:[/c1] Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, [c1]*[/c1] i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił [c1]*[/c1] i na wieki wysławiał Twoje imię. [c1]Ref.[/c1] Pan jest łagodny i miłosierny, [c1]*[/c1] nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, [c1]*[/c1] a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. [c1]Ref.[/c1] Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła [c1]*[/c1] i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego królestwa [c1]*[/c1] i niech głoszą Twoją potęgę. [c1]Ref.[/c1] Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach [c1]*[/c1] i we wszystkich dziełach swoich święty. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, [c1]*[/c1] i podnosi wszystkich zgnębionych. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (Rz 8, 9. 11-13)
Poprzez łączność z Chrystusem i uczestnictwo w Jego Duchu każdy chrześcijanin już na tym świecie ma udział w odwiecznym życiu Boga. Jako nowe stworzenia w Chrystusie nie możemy służyć pożądaniom ciała, lecz musimy się kierować natchnieniami Ducha.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (Mt 11, 25-30)
W Chrystusie Jezusie Bóg objawia się całemu światu. Pan Jezus, ze swej strony, zwraca się przede wszystkim do ludzi ubogich, słabych i odrzuconych. Oni bowiem lepiej rozumieją Boże zbawienie i potrafią je docenić.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


BĄDŹ CICHY