NR 62 / 2009 – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


MOCNY FUNDAMENT RODZINY

Wielu z nas potrafi z pamięci powtórzyć słowa przysięgi małżeńskiej: „Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”.
To słowa wymagające wielkiej odwagi, bo powinny być wypowiadane w przeświadczeniu, że życie wspólne małżonków nie jest usłane tylko płatkami róż, ale to również dni smutku, choroby i stawiania czoła przeciwnościom. Zbudowanie pięknej wspólnoty rodzinnej jest jednak możliwe nawet na przekór istniejącym przeciwnościom. Świadczą o tym młodzi małżonkowie odpowiedzialnie podchodzący do zadań rodzinnych. Świadczą o tym małżeństwa, które dożywają wspólnie nawet złotych godów. Jaka jest na to recepta?
Zawsze ta sama. Należy ciągle rozważać i naśladować życie Świętej Rodziny z Nazaretu. To tam, a nie w kolorowych czasopismach, można znaleźć odpowiedzi na pytania o kształt i jakość każdej rodziny. Należy więc budować rodzinę na mocnym fundamencie wiary, modlitwy i dialogu wewnątrzrodzinnego. Potwierdzają to zbyt mało jeszcze publikowane sondaże, które mówią, że tylko rodziny, w których istnieje wspólna modlitwa, uczestnictwo w sakramentalnym życiu Kościoła, w których panuje wzajemne zaufanie, mają szansę na zbudowanie prawdziwej wspólnoty małżeńskiej. To wszystko zawarł św. Paweł w swoim, jakże głębokim, nauczaniu: „Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha”.

bp Kazimierz Górny


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


We współczesnym, często przewrotnym, świecie nie łatwo jest dostrzec wartość i znaczenie rodziny. Z pomocą w tym przychodzi nam dzisiejsza uroczystość Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Józefa i Maryi. Jej miłość jest odbiciem miłości Trójcy Świętej, a jednocześnie wzorem dla naszych rodzin, jak mamy postępować. Nie możemy także zapominać, ze wszyscy tworzymy jedną rodzinę, gdyż mamy jednego Ojca – Boga, który gromadzi nas wokół ołtarza swego Syna, a naszego Brata i Pana. To z tego spotkania z Nim czerpiemy siły, by nasze życie było coraz bardziej podobne do życia Rodziny z Nazaretu.

PIERWSZE CZYTANIE(Syr 3,2-6.12-14)

Szczególne miejsce w relacjach ludzkich zajmuje rodzina. Wzajemny szacunek i miłość, zwłaszcza dzieci wobec rodziców, podoba się Bogu, który obiecuje swoje błogosławieństwo tym, którzy tak postępują. W ten sposób nie tylko pełnią oni wolę Bożą, ale są źródłem radości dla swoich rodziców oraz ich oparciem i najlepszym zabezpieczeniem w chorobie i starości.

Czytanie z Księgi Syracydesa

Pan uczcił ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.
Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

PSALM(Ps 128,1-2.3.4-5)

Bojaźń Boża oznacza pełne szacunku i miłości pełnienie woli Stwórcy. Ci, którzy tak postępują, są zdolni przyjąć Jego błogosławieństwo. Dotyka ono całego człowieka i wszystkich sfer jego życia, także rodziny. Znakiem szczególnej łaskawości Boga w Starym Testamencie było liczne potomstwo, czego wyrazem jest Psalm 128. Wychwala on człowieka sprawiedliwego, który jako nagrodę za swoją wierność otrzymuje wiele dzieci, które są źródłem jego radości.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, *
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.Ref.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki *
dokoła twojego stołu.Ref.

Oto takie błogosławieństwo dla męża, *
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, *
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.Ref.

DRUGIE CZYTANIE(Kol 3,12-21)

Przynależność do Chrystusa jest zaszczytem chrześcijanina. Kto na wzór Jezusa kieruje się dobrocią i przebaczeniem, doświadczy Jego pokoju. Miłość zespala serca i tworzy z nich jedność. Szczególne znaczenie ma to w przypadku więzi rodzinnych. Relacje pomiędzy małżonkami oraz dziećmi i rodzicami oparte na miłości służą wzajemnemu zbudowaniu.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ(Kol 3,15a.16a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA(Łk 2,41-52)

Bóg jest w centrum życia Świętej Rodziny. To do Niego szli oni w pielgrzymce do Jerozolimy; także w Jego domu zatrzymał się dłużej Jezus. Na pytanie Maryi o powód pozostania w świątyni wskazuje On na potrzebę przebywania w tym, co jest Ojca. Jest to wezwanie również dla nas, abyśmy przebywali stale w obecności Boga i szerzyli Jego królestwo. Tak też czyniła Maryja, rozważając w swym sercu usłyszane słowa i pełniąc wolę Boga.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On Im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»
Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział.
Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu; i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Instytut Świętej Rodziny

We współczesnym świecie Pan powołuje wielu małżonków do głębszego zjednoczenia z Nim, by prowadzili święte życie i zachęcali innych do budowania na skale, którą jest Chrystus. Instytut Świętej Rodziny to specyficzna forma życia rodzinnego połączona z praktykowaniem rad ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości zgodnie ze stanem małżeńskim. Został on założony przez błogosławionego księdza Jakuba Alberione i zatwierdzony przez Stolicę Apostolską dnia 8.04.1960 roku. Liczy obecnie ok. 3.500 członków w 20 krajach świata i należy do szerszej struktury o nazwie Rodzina Świętego Pawła. Celem Instytutu jest uświęcanie życia małżeńskiego oraz współpraca jego członków – na ile pozwalają im obowiązki rodzinne i zawodowe – z apostolstwem Rodziny Świętego Pawła.
Do Instytutu Świętej Rodziny mogą należeć wszyscy małżonkowie i narzeczeni, którzy pragną głębokiego przeżywania sakramentu małżeństwa i przynależności do duchowej rodziny. Ich szczególnym zadaniem jest wychowanie młodzieży do miłości oraz duchowa pomoc innym małżeństwom, głównie tym przeżywającym kryzys. Niezbędne pozostaje świadectwo, jakie dają członkowie Instytutu w obliczu współczesnych poglądów, burzących chrześcijańską wizję rodziny. Mogą oni być szczególnie cennym „zaczynem ewangelicznym” wobec innych. Członkom Instytutu patronuje Święta Rodzina z Nazaretu i to od niej, poprzez kontakt ze Słowem Bożym i Eucharystię, uczą się budowania prawdziwej jedności i nawiązywania głębokich relacji między sobą oraz z innymi osobami.

Może i Twoje małżeństwo wzywa dziś Pan do głębszego zjednoczenia z Nim i dawania świadectwa chrześcijańskiego życia rodzinnego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to napisz lub zadzwoń:

Kuria Prowincjalna Towarzystwa Świętego Pawła
ul. św. Pawła 13/15, 42-221 Częstochowa
www.paulus.org.pl
tel. 0 34.362.04.52 • e-mail: kuria@paulus.pl