NR 9 / 2011 – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


O WIĘKSZĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ!

Normy postępowania ukazane przez Chrystusa w Kazaniu na Górze, Wielkiej Karcie Królestwa, domagają się od Jego uczniów praktyki większej sprawiedliwości, niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów. Zakazane jest nie tylko zabójstwo, ale także gniew, nie tylko cudzołóstwo, lecz i grzeszne pożądania, nie tylko krzywoprzysięstwo, lecz również samo przysięganie, nie tylko prawo odwetu, ale wszelka zemsta, nie tylko nienawiść bliźniego, lecz i nienawiść wroga. Czy owe ideały doprowadzające dawne prawo do pełni i wskazujące na konieczność naśladowania doskonałości Ojca niebieskiego nie są zbyt wymagające?
Nowa, wyższa sprawiedliwość jest nade wszystko darem Bożym wysłużonym nam przez Jezusa – cierpiącego Sługę Jahwe, który wziął na siebie nasze nieprawości i nas usprawiedliwił (Iz 53,11). Potrzeba więc przyjąć łaskę Bożą przekraczającą naturę i miarę ludzkiej sprawiedliwości. Tak umocnieni Duchem Świętym winniśmy przezwyciężać wokół nas zło dobrem, nienawiść miłością. Zaprowadzać sprawiedliwość tam, gdzie jej brak w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym, gdzie szerzy się korupcja, mnożą się afery i gdzie niesprawiedliwość krzyczy….
Bez sprawiedliwości, będącej podstawą wszelkiego ładu, może – co prawda – funkcjonować państwo, ale nie będzie w nim tego przyjaznego klimatu, w którym człowiek jest traktowany jako człowiek i poszanowany w swych najbardziej podstawowych prawach.

ks. Stanisław Zarzycki – pallotyn

„Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie”.
(Mt 5,37)


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Bóg najpełniej objawił nam swoją mądrość w osobie Jezusa Chrystusa i Jego dziele zbawienia. Każde spotkanie z tą wcieloną Mądrością ma nas kształtować i pociągać wzwyż. Msza Święta jest najskuteczniejszą lekcją. Tutaj słuchamy natchnionego słowa i uczestniczymy w Ofierze Jezusa, w której to słowo staje się rzeczywistością. Tutaj również otrzymujemy łaskę, mocą której możemy w życiu wypełnić to, czego się uczymy w szkole Jezusa Mistrza.

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 15,15-20)

Poznajemy wolę Boga zawartą w przykazaniach, słowach Ewangelii, nauce Kościoła. Samo poznanie jednak nie wystarcza. Potrzeba decyzji woli, aby postępować zgodnie z poznanymi zasadami. Jeśli zechcemy, odważnie podejmiemy ten trud. Mędrzec w pierwszym czytaniu przypomina nam o odpowiedzialności za dokonywane wybory.

Czytanie z Księgi Syracydesa

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania,
a dochować wierności jest Jego upodobaniem.
Położył przed tobą ogień i wodę,
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane.
Ponieważ wielka jest mądrość Pana,
potężny jest władzą i widzi wszystko.
Oczy Jego patrzą na bojących się Go,
On sam poznaje każdy czyn człowieka.
Nikomu nie przykazał być bezbożnym
i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

PSALM (Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34)

Błogosławiony, szczęśliwy, kto na co dzień jest wierny Bogu, bo kroczy drogami zbawienia. Módlmy się wraz z psalmistą o tę wierność, gdyż nie jest ona jedynie wysiłkiem człowieka, lecz również owocem działania w nas łaski Bożej.

Refren: Błogosławieni szukający Boga.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia *
i szukają Go całym sercem. Ref.

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw. Ref.

Czyń dobrze swojemu słudze, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje prawo. Ref.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
i zachowywał je całym sercem. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (1Kor 2,6-10)

Paweł Apostoł głosi Koryntianom mądrość zupełnie różną od filozofii greckiej, owocu ludzkiego geniuszu. Mądrość Boża opiera się na paradoksach, które ludzki rozum przyjmuje z trudnością. Jednym z nich jest Chrystus Ukrzyżowany. W Nim Bóg przygotował wielkie rzeczy „tym, którzy Go miłują”.

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 6,63b.68b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA (Mt 5,17-37)

Prawo Mojżeszowe kształtowało naród wybrany przez setki lat. Zawierało w sobie wskazówki, jak żyć, by się Bogu podobać i na czym ma polegać realizacja przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. Jezus nie neguje wartości Starego Prawa, ale sam realizuje je w pełni i udoskonala miłością, która jest streszczeniem Prawa oraz jego istotą. To właśnie miłość staje się podstawą nowej interpretacji Dekalogu.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.
Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


 

Bóg jest miłością, czyli Deus caritas est

 

Tytuł encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est” zapożyczony został z Pierwszego Listu św. Jana (1J 4,8.16). Refleksja Ojca św. wyjaśnia, że chrześcijańska wizja miłości i jej oryginalność wyrasta z całkowitej nowości rozumienia Boga chrześcijańskiego objawienia i zbawienia. To prawda, że u szczytu filozoficznej myśli greckiej, szczególnie u Arystotelesa, ludzka świadomość odkrywa Byt Absolutny, który jest u źródeł wszelkiego bytu, ale jako absolutna doskonałość posiadająca wszelkie doskonałości może być jedynie przedmiotem pożądania i miłości, natomiast sam nie kocha. Tymczasem Bóg objawienia Starego, a szczególnie Nowego Przymierza, nie tylko jest przedmiotem miłości, ale sam pierwszy miłuje. „Bóg miłuje, i ta Jego miłość może być określana bez wątpienia jako eros, która jednak jest równocześnie także agape” (DCE 9). Potwierdzeniem tego są przekazy proroków Ozeasza i Ezechiela, które tę miłość Boga prezentują w metaforze miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej. „Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. (…) Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę” (Oz 11,1.4). Jeszcze bardziej taki obraz miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga został nakreślony w Księdze Pieśni nad Pieśniami (por. DCE 10).
Niezrównana nowość widzenia tajemnicy Boga i Jego miłości została objawiona jednak dopiero przez Jezusa Chrystusa. Tajemnicą tą jest Bóg Jedyny, ale jednocześnie Trójjedyny: Ojciec, Syn i Duch Święty. Właśnie ta komunia boskich Osób bytujących na sposób Miłości, na sposób wzajemnego obdarowywania się, stanowi o tożsamości oraz doskonałości Stwórcy. Ta chrześcijańska wizja i w akcie stworzenia i w dziele zbawienia objawia Boga jako kochającego najwyższą miłością. Szczytowym uobecnieniem tej miłości jest zbawcza śmierć Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca niebieskiego, na krzyżu. „W Jego śmierci na krzyżu dokonuje się owo zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby podnieść człowieka i go zbawić – jest to miłość w swej najbardziej radykalnej formie. Spojrzenie na przebity bok Chrystusa, o którym mówi św. Jan (por. 19,37), zawiera to, co było punktem wyjścia tej Encykliki: «Bóg jest miłością» (1J 4,8)” (DCE 12).
Jest rzeczą zrozumiałą, że Tajemnica Miłości, która stanowi o tożsamości Boga w istocie Jego bytowania trynitarnego: komunii Ojca, Syna i Ducha Świętego, stanowi Tajemnicę tajemnic przekraczającą możliwości poznawcze człowieka, nawet po objawieniu. Jest też jasne, że miłość tego Boga wyrażona w dziele stworzenia i w dziele zbawienia przemawia do człowieka całym kosmosem; przemawia szczególnie tą miłością, którą Bóg nas umiłował w Jezusie Chrystusie, w Jego miłości, nad którą nie ma większej (por. J 15,13).

ks. Walerian Słomka