NR 40 / 2020 – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


KOBIETA PIERWSZEGO KROKU

Są takie miejsca, do których lubimy powracać. Są takie osoby, z którymi lubimy się spotykać i zawsze, nawet pomimo rozlicznych zadań i obowiązków, potrafimy dla nich znaleźć czas. Czy ja mam takie miejsca i takie osoby w moim życiu? Gdzie one są? Kto to jest?

„Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce…” pieśń maryjna, która jest szczególnie aktualna w sierpniu, kiedy ze wszystkich zakątków Polski ruszają pielgrzymki do Domu Matki, na Jasną Górę i wielu innych sanktuariów maryjnych rozsianych po całej Polsce.

Pielgrzymując do Matki, naśladujemy jedną z najpiękniejszych postaw Jej życia. Maryja jest Kobietą pierwszego kroku. Nie czekała na specjalne zaproszenie czy prośbę o pomoc, lecz – uprzedzając je – wyruszyła w drogę, „pielgrzymując” około 150 km do Elżbiety, by zanieść jej Jezusa i zatroszczyć się o nią. Pielgrzymując do Matki, uczymy się od Niej wychodzić w postawie służby do innych, a przez to konkretnie przeżywać najdłuższą pielgrzymkę naszego życia, czyli drogę do nieba!

W tym roku, w związku z pandemią, zupełnie inaczej wyglądają nasze nabożeństwa. Być może tym razem będziemy pielgrzymować tylko duchowo lub online… Warto jednak wybierać podstawę duchowej pielgrzymki od siebie ku drugim, bo każdy gest miłości to kolejny krok ku niebu, gdzie Maryja w chwale Trójcy oczekuje nas wszystkich! Niech dzisiejsza modlitwa kolekty w tym nam dopomaga: «Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale».

Co będzie w tym roku Twoim duchowym pielgrzymowaniem? Wobec kogo pragniesz podejmować postawy i gesty miłości, by być w tym podobnym do Maryi, Kobiety pierwszego kroku?

s. Anna Maria Pudełko, apostolinka


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Wniebowzięcie, to cud, jaki Bóg uczynił, gdy Niepokalana Matka Boża „przy końcu swego ziemskiego żywota została wzięta z ciałem i duszą do chwały niebios” (Pius XII). Wniebowzięcie Maryi jest konsekwencją Jej Boskiego macierzyństwa. Maryja stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, podtrzymując nadzieję ludu Bożego, który jeszcze pielgrzymuje. W dniu dzisiejszym Kościół uczy się życia na sposób daru i rozumie, że do nieba można być tylko wziętym.

PIERWSZE CZYTANIE (Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab)

Apokaliptyczna „Niewiasta obleczona w słońce” jest znakiem Kościoła – Ludu Bożego. Kościół jest Matką, której najważniejszym zadaniem jest rodzenie dla królestwa Bożego. Kościół rodzi swoje dzieci w sakramentach. Kościół jest najwymowniejszym znakiem na ziemi dla całej ludzkości. Bóg daje życie, ale nikt nie może samego siebie urodzić. Narodziny dla królestwa Bożego są darem Boga i Kościoła.

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia.
I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię.
I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca».

Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 45)

Pełen uroku wizerunek kobiety, opisany w psalmie stanowi część pogodnej i radosnej pieśń weselnej. Powołanie oblubieńcze stanowi przełom w życiu i zmienia egzystencję. Teraz królewska oblubienica wraz ze swym orszakiem weselnym niosącym dary zbliża się do urzeczonego jej urodą króla. Tradycja od zawsze widziała w tym psalmie zaślubiny Boga ze swoim Kościołem.

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą,
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
Ref.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Ref.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą,
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15, 20-26)

„W Chrystusie wszyscy będą ożywieni”, bo wszyscy są członkami Jego ciała. Zmartwychwstałe i uwielbione ciało Chrystusa jest tym samym, które otrzymał przez Maryję od całej ludzkości. Ożywiony człowiek, to ten, który stanowi Chrystusowe ciało. „Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć”. Jest to najgłębsza nadzieja ludzkiego istnienia, bo gdy nie będzie śmierci, „wszyscy będą ożywieni”.

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż «położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy». Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.
Aklamacja:
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 1, 39-56)

Człowiek nie może przyjść do Boga, może być tylko przez Niego nawiedzonym. Najpierw nawiedził Maryję, poczynając się w Jej łonie, i od tego momentu będzie przychodził do człowieka w kimś drugim. W Maryi przyszedł do Elżbiety, a przez Elżbietę nawiedził nawet Jana w jej łonie. Następuje jakby wzajemne przenikanie się osób. Bóg nawiedza jak „wschodzące słońce”, wiedząc, że człowiek nie może nawiedzić słońca, może się tylko na nie otworzyć.

+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Wtedy rzekła Maryja: «Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Maryja wie lepiej
– rozważania różańcowe nie tylko dla kobiet

Maryja Kobieta HARMONIJNA

W Maryi panuje doskonały ład i harmonia! Jej uczucia są zgodne z myślami a postawy z czynami. Wszystko, co jest w Niej, jest skierowane ku Bogu, ku Jego pragnieniom i Jego miłości. Ta harmonia i wewnętrzna jedność w Maryi sprawiła, że nie mogła Ona pozostać „podzielona”. Taka jaka była na ziemi, a była jednością, taka została wzięta do nieba, z duszą i ciałem. Im bardziej będziemy harmonijne, tym bardziej będziemy promieniowały ciepłem, pokojem serca i pogodą ducha. Będziemy czyniły świat wokół nas bardziej ludzkim i Bożym.

Maryja Kobieta SZCZĘŚLIWA

Maryja jest kobietą na wskroś szczęśliwą. Ona promieniuje radością i tą radością zaraża. Magnificat jest „oddechem” Maryi. Ona nie może nie wielbić Boga, nie cieszyć się Nim, nie dziękować Mu! Ona, która doświadczyła, jak żaden inny człowiek na ziemi, nieskończonego „spojrzenia” Boga na Nią, na Jej uniżenie, pokorę, małość. Także my możemy doświadczać tego „spojrzenia” miłosierdzia Boga, który z czułością pochyla się nad naszą małością, kruchością i uniżeniem. Dzieje się to podczas każdej spowiedzi, kiedy mamy odwagę przynosić Bogu naszą grzeszność. Szczęściem Boga i Jego największą radością jest móc nam przebaczać.

Ile razy zadajemy sobie pytania: Co jest moim pięknem? Czy potrafię kochać? Co czyni mnie szczęśliwą? Jaką kobietą pragnę się stawać? Szukamy odpowiedzi u naszych matek, przyjaciółek… Kto wie lepiej, czego potrzebujemy, jak nie nasza najlepsza Matka i Powierniczka – Maryja? Takie rozwiązanie proponuje nam s. Anna Maria Pudełko AP w Różańcu tylko dla kobiet o tytule Maryja wie lepiej. Bo dlaczego z tymi najważniejszymi pytaniami nie miałybyśmy pójść właśnie do Matki Jezusa? Każda tajemnica życia Maryi to inna cecha kobiecości. Siostra Anna Maria proponuje wszystkim dziewczynom oraz dojrzałym kobietom rozważania poprzedzone fragmentem Pisma Świętego oraz modlitwę kolejnymi dziesiątkami czterech części różańcowych. W dołączonej do płyty książeczce znajdują się skróty wszystkich rozważań.

s. Anna Maria Pudełko AP
Maryja wie lepiej, Rozważania różańcowe dla każdej kobiety
Edycja Świętego Pawła, 2016.

www.edycja.pl/produkty/ksiazki/audiobooki/maryja-wie-lepiej-audiobook

www.edycja.pl/produkty/multimedia/audiobook/zestaw-obietnica-oraz-maryja-wie-lepiej-audiobooki