NR 2 / 2021 – 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


BOŻE NARODZENIE A NASZE NARODZENIE

„Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto” (Sokrates). Nie chodzi tu o jakąkolwiek bezmyślność, ale o taką, która dotyczy wydarzeń, które mają fundamentalne znaczenie dla naszego życia. Takim wydarzeniem jest Boże Narodzenie. I nie chodzi tu o święto, które obchodzimy co roku, ale o samo to wydarzenie. Święta Bożego Narodzenia to nie tyle okazja do miłego spędzenia czasu, co szansa namysłu nad zdumiewającym faktem przyjścia na świat Syna Bożego.

To przyjście jest częścią planu Bożego względem człowieka, o którym opowiada drugie dzisiejsze czytanie. Aby go zrozumieć i przyjąć potrzeba mądrości. Przeto św. Paweł Apostoł modli się: „aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania”.

Dar „ducha mądrości i objawienia” można przyjąć, ale można go też odrzucić wraz z powołaniem, jakie Bóg ma wobec każdego człowieka. O tragicznej możliwości odrzucenia Bożego daru wspomina dzisiejsza Ewangelia. „Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. Słowo w tym fragmencie to Mądrość Wcielona, Syn Boży, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Można Go przyjąć, można też Go bezmyślnie odrzucić. Ewangelia zapewnia jednak, że tym, „którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”.

o. Marek Cul, dominikanin


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Liturgia słowa nie pozwala nam zbyt szybko odejść od kontemplacji tajemnicy Narodzenia Pana Jezusa. Dziś Kościół prowadzi nas poprzez teksty podkreślające szczególną rolę Słowa Bożego. Tego Słowa, które jest Mądrością, Pociechą, Źródłem życia, Stwórcą świata i człowieka. Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało między nami.

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 24, 1-2. 8-12)

Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

Czytanie z Mądrości Syracha.

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą.

Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!».

Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę.

W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza.

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 147, 12-13. 14-15. 19-20)

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.
Albo: Alleluja.

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie. Ref.

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo. Ref.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Ef 1, 3-6. 15-18)

Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 1 Tm 3, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA DŁUŻSZA (J 1, 1-18)

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».

Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie.

EWANGELIA KRÓTSZA (J 1, 1-5. 9-14)

+ Słowa Ewangelii według Świętego Jana.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


DZIEŃ EWANGELII

Pośród wielu sposobów propagowania Ewangelii miejsce szczególne zajmuje Dzień Ewangelii lub Boskiego Mistrza, lub Dobrego Druku. (…) Jest to dzień doktryny Jezusa Chrystusa Boskiego Mistrza: (…) Podczas takiego dnia adoruje się Słowo Ojca, odwieczną Mądrość i umiłowanego Syna, którego ludzie powinni słuchać.

Trwa walka między prawdą Jezusa Chrystusa i kłamstwem diabła. Świat dzieli się na dwie szkoły: szkołę Chrystusa i szkołę diabła; Chrystus posyła swoich apostołów, ale także szatan ma bardzo wielu swoich posłańców. Poprzez „Święto Boskiego Mistrza” rozumiemy organizowanie uroczystego zebrania wokół Boskiego Mistrza i zdecydowane zapewnienie, że Go słuchamy, ponieważ tylko On ma słowa życia. (…)

Powróćmy do źródeł! Tylko w ten sposób kult jest pełny, chrześcijanin doskonały, w ten sposób czerpią pokarm umysł człowieka, wola i serce! Tylko w ten sposób prawdziwie można kochać Pana całym sercem, ze wszystkich sił i całym umysłem. Jak bardzo jest więc potrzebne Święto Boskiego Mistrza, które ma na celu sprawić, żeby Jezus Prawda był znany! Święto to polega na jednym, lub więcej, dniu modlitwy, zgłębiania i rozpowszechniania Ewangelii, by oddać cześć Jezusowi Chrystusowi Boskiemu Mistrzowi.

 

bł. Jakub Alberione,
Apostolstwo wydawnicze.
Podręcznik formacji i apostolstwa
,
E-book

Edycja Świętego Pawła 2010.


W prezentowanym dziele, wydanym po raz pierwszy w 1933 r., Autor przedstawia założenia i praktyczne sposoby realizacji ideału dotarcia z Ewangelią do wszystkich. Lektura tej książki daje okazję do poznania osoby i niezwykłej głębi duchowej bł. Jakuba Alberionego, którego dzieło rozwija się na całym świecie, a w Polsce realizowane jest m.in. przez działalność Edycji Świętego Pawła.