NR 42 / 2001 – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


‘W CZĘSTOCHOWIE TRON SWÓJ WZNIOSŁA…

Dzień Pański
Dzisiejsza uroczystość należy, wraz z uroczystością Maryi Królowej Polski, do znaczniejszych świąt polskich. Obydwa mają szczególną wymowę dla Polaków, łączą się z nimi wielkie wydarzenia religijno-patriotyczne: ‘Śluby Narodu” i ‘Akt oddania się narodu polskiego w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i w świecie”. Pierwszy cud dokonany przez Jezusa za wstawiennictwem Jego Matki, w Kanie Galilejskiej urasta do rangi wielkiego znaku. Ileż cudów zdarzyło się potem w historii Kościoła, również wobec ludu pielgrzymującego do Częstochowy. Wierzymy, że Maryja, obecna w cudownej Ikonie, nieustannie wstawia się za nami. Jest więc Jasna Góra polską ‘Kaną”, jak często podkreślali nasi wielcy przywódcy duchowi: Jan Paweł II i sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Wielka powinność moralna wynika więc z pielgrzymowania na Jasną Górę: słuchanie Chrystusa, przyjęcie Go całym sercem, całym sobą. Na Jasnej Górze wciąż na nowo ślubujemy przyjęcie Chrystusa, Jego krzyża, Ewangelii i Kościoła. Nie wątpimy też, że Maryja pośredniczy w udzielaniu tej największej z łask. Jest przecież naszą Matką z Jasnej Góry, jak mówi Jan Paweł II, i nieustannie nam matkuje.

abp Stanisław Nowak

‘Szumią lasy, szumią zdroje, jakby wielbiąc Imię Twoje; bo to Imię ukochane goi każdą serca ranę; bo to Imię w całym świecie wielbi starzec, kocha dziecię.”

ks. K. Antoniewicz


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE

(Prz 8, 22-35)
Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Oto słowo Boże. PSALM (Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13 i 14c i 15a) Maryja-Matka Jezusa pragnie z nami pielgrzymować szlakami wiary, by ze swymi ziemskimi dziećmi wspólnie radować się ze spotkania z Bogiem. Poczucie wspólnego dążenia jest dla nas potwierdzeniem i doświadczeniem Kościoła. Razem więc rozpocznijmy pieśń chwały. Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * w mieście Boga naszego. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, * radością jest całej ziemi. Ref. Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy, * w mieście Pana Zastępów, w mieście naszego Boga; * Bóg je umacnia na wieki. Ref. Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość * we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja † sięga po krańce ziemi. * Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Ref. Obejdźcie dokoła Syjon, * policzcie jego wieże. By powiedzieć przyszłym pokoleniom, * że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. Ref.

DRUGIE CZYTANIE

(Ga 4, 4-7)
Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze>>. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże. (J 2, 1-11) Maryja zaprasza nas do częstochowskiej Kany na swą uroczystość, na gody, byśmy odnaleźli prawdę o początku. To w Kanie Chrystus dokonuje pierwszego cudu, to tu napełnionych zostaje po brzegi sześć stągwi – następuje jakby nowy czas stwarzania. Aby w dzień Częstochowskiej Pani odnowić swą wiarę, swe religijne pragnienia, winniśmy zapatrzeć się w tajemnicę przemiany tego, co naturalne, w to, co nadprzyrodzone. Wtedy będziemy mogli uczestniczyć w weselu, w pełni radości, która nie ma końca.

Słowa Ewangelii według świętego Jana


W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina>>. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja>>. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie>>. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą>>. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu>>. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory>>. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Imieniny Matki Bożej Częstochowskiej

Po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Kościół w naszej Ojczyźnie celebruje dzisiaj następną uroczystość – uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Ta sama Maryja, która z duszą i ciałem została przez Boga wzięta do nieba, w cudowny sposób obecna jest pośród nas przez znak Jasnogórskiego Obrazu. Na Twoje święto, Maryjo, podążają do Ciebie ze wszystkich stron pielgrzymi. Jest to bowiem dzień Twoich Imienin i dzień, w którym dziękujemy Opatrzności za Twój cudowny Obraz, z którego miłością i opieką ogarniasz cały nasz naród. Przed 35. laty, w Twoje święto, w 1956 roku, urządzono na Jasnej Górze wystawę, która poświęcona była Twojej królewskiej godności. Zorganizowano ją w 300. rocznicę obrania Ciebie, Maryjo, na Królową Polski przez króla Jana Kazimierza w jego słynnych ślubach lwowskich. Wystawę otwierała kopia obrazu Jana Matejki przedstawiająca te śluby, a zamykał ją portret uwięzionego ówczesnego Prymasa Polski. Portret Kardynała Wyszyńskiego ojcowie paulini umieścili wbrew zakazom funkcjonariusza reżimu. Ta wystawa wprowadziła nas w ogólnopolską akcję duszpasterską, której autorem był uwięziony Prymas. On z więzienia wołał do narodu, że Polska jest Twoim Królestwem, Maryjo, i świadoma Twej godności powinna być zawsze wierna Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. Ten program wyrażony został w ślubowaniach: Królowo Polski przyrzekamy uczynić wszystko, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna. Przyrzekamy strzec w każdej duszy polskiej daru łaski; stać na straży budzącego się życia, bronić nierozerwalności małżeńskiej; chronić obyczajów chrześcijańskich i ojczystych; bronić młodzieży przed bezbożnictwem; dzielić się ochotnie plonami ziemi i owocami pracy; wypowiedzieć walkę lenistwu, lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Królowo Polski – my, naród Twój, przyrzekamy iść śladami Twoich cnót. Podczas tej historycznej uroczystości w 1956 roku, tron kard. Stefana Wyszyńskiego był pusty – pod prymasowskim herbem leżała jedynie wiązanka kwiatów. Za wielką miłość do Ciebie Ksiądz Kardynał został odsunięty od swoich pasterskich obowiązków i aresztowany. W więzieniu napisał tekst Ślubów Jasnogórskich. Tak jak w 1656 roku król Jan Kazimierz ogłosił Cię, Maryjo, Królową Polski, tak on, INTERREX Prymas Polski, modlił się 300 lat później, aby naród nasz był królestwem Twoim i Twojego Syna. Matko Boża Częstochowska, przez wiele lat w dzień Twoich Imienin jako pierwszy w pielgrzymce wiary i miłości stawał zawsze kard. Stefan Wyszyński. To on uczył nas miłości do Ciebie, Maryjo. To on z Jasnej Góry wołał, że potrzebujemy Ciebie, jak oczy potrzebują światła, a serce krwi i miłości. Matko Boża Częstochowska, wychowani przez tego Sługę Bożego stajemy dziś wszyscy duchowo przed Twoim jasnogórskim tronem i wołamy do Ciebie słowami Apelu Prymasa Tysiąclecia: Maryjo, Królowo Polski, w dzień Twoich Imienin jesteśmy przy Tobie! Boże w Trójcy Świętej Jedyny, otocz chwałą wiernego sługę Twojego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który ‘wszystko postawił na Maryję” i zawierzył Jej całkowicie, u Niej szukając pomocy, by bronić wiary Chrystusowej i wolności narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen.

o. Eustachy Rakoczy – paulin

Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej Częstochowska Pani, Matko Kościoła, z chórami aniołów i świętych naszych patronów klękam w pokorze u stóp Twego tronu. Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze – stolicy Twego miłosierdzia. Wejrzyj na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości. Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj prawdziwych apostołów wiary, umacniaj miłość do Kościoła świętego. Wyjednaj mi upragnione łaski… Matko o zranionym obliczu, składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie nam osoby. Tobie ufam, liczę na Twe orędownictwo u Syna, ku chwale Boga w Trójcy Jedynego. Amen. Zdrowaś Maryjo…(3 x); Pod Twoją obronę…(1 x); Pani nasza Częstochowska, módl się za nami (3 x).