NR 64 / 2001 – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


ODWAGI! JA JESTEM…

Dzień Pański
Często obojętniejemy na dziejące się wokół nas zło. Zdaje nam się, że zło jest mocniejsze od nas, dochodzimy do przekonania, że jesteśmy bezsilni. Wydaje się, że jednym z niewielu fragmentów rzeczywistości, która jeszcze nas porusza w kontekście dziejącego się zła – jest rodzina. Znak to oczywisty, że rodzina jest nadal pierwszorzędną wartością, że jest święta.

No właśnie – Święta Rodzina z Nazaretu. I na nią czyhało zło z zamiarem, aby zniszczyć, unicestwić. Co robi św. Józef, na którego barki została złożona odpowiedzialność za Najświętszego? Ucieka przed złem, aby później Jezus mógł zwyciężyć. Według planów Bożych musiał być Egipt, aby później mógł być Krzyż. Wielu z nas, świadomych zagrożeń, jakie czyhają na nasze rodziny, chciałoby wyprowadzić je w miejsce bezpieczne. Ale na wygnaniu (…), nie można przeżyć całego życia, bo to byłaby najzwyklejsza rejterada. Ze złem trzeba się zmierzyć. I wcale nie samemu – to byłaby z kolei głupota. Trzeba bronić rodziny, tego co dla nas święte, ramię w ramię z Chrystusem, który zło ostatecznie pokonał – pamiętając o słowach Mistrza – ‘Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14,27).

ks. Paweł Rozpiątkowski

Boże, za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, utwierdzaj nasze rodziny w swojej łasce i pokoju.


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE

(Syr 3, 2-6. 12-14)
Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. Oto słowo Boże. PSALM (Ps 128, 1-2. 3. 4-5) Bojaźń Bożą należy odróżnić od strachu. Bojaźni trzeba się uczyć, natomiast strach odzywa się w nas spontanicznie. W Piśmie Świętym bojaźń oznacza cześć, miłość do Boga. Kto ma w sobie bojaźń Bożą jest błogosławiony, czyli szczęśliwy. Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, * kto chodzi Jego drogami. Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, * szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Ref. Małżonka twoja jak płodny szczep winny * we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki * dokoła twojego stołu. Ref. Oto takie błogosławieństwo dla męża, * który boi się Pana. Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, * oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. Ref.

DRUGIE CZYTANIE

(Kol 3, 12-21)
Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Oto słowo Boże. (Mt 2, 13-15. 19-23) Bóg czuwa nad życiem Świętej Rodziny. Jest obecny wśród wszystkich doświadczeń, ukazując drogę wyjścia z niebezpieczeństw. Nie likwiduje zagrożeń, lecz pozbawia je skuteczności. Oby każda rodzina mogła wzrastać w takiej zależności od Boga, w jakiej żyła Święta Rodzina.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza


Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić>>. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego>>. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia>>. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem>>. Oto słowo Pańskie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Rodzino, nie lękaj się!

Rodzino! Jesteś miejscem Przymierza miłości między mężczyzną a kobietą: Przymierza trwałego, tak jak pomyślał Stwórca ‘od początku”, choć ‘ludziom twardych serc” (por. Mt 19, 8) od dawna to ciążyło; Przymierza jedynego: ‘jedno ciało” (Rdz 2, 24; Mt 19, 5). To ‘już nie dwoje, lecz jedno” (por. Mt 19, 6). Boży zamiar i Boża moc – w was dwojgu. ‘Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”. O tym mówi Chrystus, wasz najlepszy Przyjaciel (por. Mt 19, 4-6).

Rodzino! To Bóg uczynił z ciebie miejsce Przymierza na progu Stworzenia – na wieki. To On to Przymierze ubogacił mocami sakramentu – na progu Nowego Przymierza. To On chciał, byś, Rodzino, była miejscem Przymierza z miłością i życiem. To On ubłogosławił prawa człowieka, który w rodzinie znajduje swoje pierwsze i jedyne na świecie miejsce. To On dał ci, Rodzino, klucz do całych dziejów ludzkości, także tych dziejów, które przyjdą.

Rodzino, ‘nie lękaj się!” (Łk 12,32). To Pan ci mówi: ‘Nie lękaj się!”. Nie lękaj się złowrogich mocy i własnej niemocy. Nie lękaj się niepewnej przyszłości.

Rodzino! Nie jesteś pomysłem człowieka, który chce cię zniszczyć. Jesteś pomysłem Boga: On ocala.

Nawet same zagrożenia mówią o twojej wielkości. Mówią bowiem o tym, jak ściągasz na siebie, jakby jakiś piorunochron świata, wszystko to, co chciałoby pozrywać prawa miłości i życia.

Nieprzyjaciel potężny? – Ale nie najpotężniejszy.

Fale współczesnego potopu potężne? – Tak, ale z Potopu ocaliła ludzkość jedna rodzina. Bóg zawarł z nią Przymierze i roztoczył tęczę.

A skoro masz, Rodzino, takie w sobie moce – to niech się sprzymierzą ze sobą wszystkie rodziny, wierne miłości i życiu. Niech się sprzymierzą – w imię Boga miłości i życia.

Niegdyś młody Dawid wołał do potężnego Goliata: ‘Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i oszczepem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów (…) Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem” (1Sm 17,45.50).

Jesteś, Rodzino, tylko pozornie bezbronna.

Jesteś ‘arką przymierza z Bogiem w Chrystusie” (Jan Paweł II). Wierna temu Przymierzu – ostoisz się, nawet wśród straszliwych ataków. Ataki te odkrywają bez reszty zamiary twoich przeciwników, a zarazem i piękno twojego oblicza: jest to oblicze twojego Przymierza z Bogiem i z ludźmi.

Rodzino, Bóg ma w tobie upodobanie. Nie znalazł dla swojego Syna Jedynego godniejszego miejsca niż Rodzina – Nazaretańska Rodzina. I tę Rodzinę daje ci Bóg. Jest twoja: ‘Ikona i wzór każdej ludzkiej rodziny” (Jan Paweł II).

Rodzino! Twoja jest Rodzina Syna Bożego i Zbawiciela świata: twoja ‘Ikona” i twój ‘Wzór”. Zaufaj Jej na wieki!

To jest Przymierze twojego ocalenia i ocalenia świata!

abp Kazimierz Majdański

(Fragment tekstu “Rodzina – miejsce Przymierza”. Zob. w: XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny”, Warszawa 1994, s. 46-47).