NR 32 / 2002 – XII NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


Dzień Pański

MĘCZENNICY ZA WIARĘ

Odwieczne pytanie, jakie towarzyszy człowiekowi wierzącemu brzmi: Dlaczego ludzie dobrzy i sprawiedliwi muszą cierpieć? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Właściwie jedyna możliwość, to odpowiedzieć pytaniami: Dlaczego Chrystus musiał cierpieć?; Czy Bóg nie miał innej możliwości odkupienia człowieka? Jeremiasz, podobnie jak wielu innych proroków Starego Testamentu, mimo swej wierności Bogu był prześladowany, ale się nie załamał. Wierzył, że jego niezłomna wierność ma sens. Osoba proroka jest figurą – zapowiedzią losu Mesjasza, który także musiał cierpieć, aby wejść do swej chwały (por. Łk 24, 26). Mimo że nic nie wskazywało na to, że jego sytuacja się zmieni, Jeremiasz w proroczej mowie zachęca: Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Podobny los może spotkać każdego chrześcijanina. Jezus pociesza nas: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą (Mt 10, 28). Podczas dwudziestu wieków istnienia Kościoła nigdy nie brakowało męczenników za wiarę. Każdy z nas powinien być gotowy na drwiny i represje jako konsekwencje przyznania się do Chrystusa. Wtedy Chrystus przyzna się do nas przed swoim Ojcem.

o. Piotr R. Gryziec – franciszkanin

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. (Mt 10, 28)


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Bóg okazuje nam swoją miłość i miłosierdzie. Mimo naszych grzechów i upadków nie powinniśmy się bać. Z ufnością pozwólmy Panu działać w naszych sercach. Z wiarą stańmy przed Nim i dziękujmy za to, że możemy bez ograniczeń czerpać ze zdrojów zbawienia.

PIERWSZE CZYTANIE

(Jr 20, 10-13) Prorok Jeremiasz mimo prześladowań ze strony rodaków jest przekonany, że zostanie wybawiony przez Jahwe. Chrystus wielokrotnie zapowiadał, że będzie cierpiał i zostanie zabity. Mimo to był przekonany o ostatecznym zwycięstwie mocy Bożej nad śmiercią. Taką ufność powinien mieć każdy chrześcijanin.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza


Słyszałem oszczerstwo wielu: “Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!”. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: “Może da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!”. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi! Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.

PSALM

(Ps 69, 8-9. 10 i 14ab. 17 i 33. 34-35) Psalm responsoryjny kontynuuje myśl pierwszego czytania. Człowiek ubogi, szukający Boga, który w Panu złożył całą swą nadzieję, nie będzie zawstydzony, bo wielkie jest miłosierdzie Stwórcy. Refren: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie. Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, * hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym * i cudzoziemcem dla synów mej matki. Ref. Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera * i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie * w czas łaski, o Boże. Ref. Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość, * spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia. Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, * niech ożyje serce szukających Boga. Ref. Bo Pan wysłuchuje biednych * i swoimi więźniami nie gardzi. Niech Go chwalą niebiosa i ziemia, * morza i wszystko, co w nich żyje. Ref.

DRUGIE CZYTANIE

(Rz 5, 12-15) Skutki łaski, jaką zostajemy obdarowani przez Boga, są nieporównywalne ze skutkami grzechu. Chociaż ludzie zostali naznaczeni grzechem Adama, jeden Człowiek – Jezus Chrystus – przez swoją śmierć wyzwolił wszystkich od śmierci wiecznej: każdy z nas korzysta z owoców odkupienia.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian


Bracia: Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(J 15, 26b. 27a) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Świadectwo o Mnie da Duch prawdy i wy także świadczyć będziecie. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Mt 10, 26-33) Bogu zależy na dobru każdego człowieka. Jemu bardziej zależy na nas niż nam samym. Nikt nie może nam przeszkodzić w drodze, oprócz nas samych. Pamiętajmy, że jesteśmy pod opieką kochającego nas Ojca, której nic nas nie zdoła pozbawić: ucisk ani prześladowanie, głód ani nagość, niebezpieczeństwo ani miecz.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza


Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


PAMIĘĆ SERCA

W słowach skierowanych do św. Małgorzaty Marii Alacoque Pan Jezus żali się na ludzką niewdzięczność, która zadaje kolejne rany Jego Sercu. “Wtedy też odsłonił mi niewysłowione cuda swej czystej miłości i ukazał do jakiego nadmiaru posunął się w miłości ku ludziom, od których otrzymuje tylko niewdzięczność i zapomnienie” – opisywała jedno ze swoich mistycznych spotkań z Panem św. Małgorzata Maria. Dziwnie to brzmi: Chrześcijanie, którzy zapomnieli o miłości Boga. Wszak to najistotniejszy składnik tożsamości chrześcijańskiej – uwierzyć miłości, jaką Bóg ma ku nam (por. 1 J 4, 16)

Ofiaruję się i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa, oddaję Mu moją osobę i życie, działania, przykrości i cierpienia, abym posługiwała się każdą cząstką mojej istoty jedynie dla Jego miłowania, uczczenia i uwielbienia. Jest to moją nieodwołalną wolą, pragnę należeć tylko do Niego, pragnę wszystko czynić z miłości do Niego, całym sercem wyrzekając się wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Ciebie więc, o Najświętsze Serce, obieram za jedyny przedmiot mojej miłości, za ochronę mego życia, za porękę mego zbawienia, za lekarstwo mojej niestałości, za wynagrodziciela wszelkich moich uchybień, za schronienie w godzinę mojej śmierci. Bądź, o najłaskawsze Serce, moim usprawiedliwieniem przed Bogiem Ojcem i broń mnie przed strzałami Jego słusznego gniewu. Całą moją ufność pokładam w Tobie, o Serce pełne miłości, lękam się bowiem wszystkiego, znając moją ułomność, ale całą moją ufność pokładam w Twojej dobroci. Spal zatem we mnie to wszystko, co by się mogło Tobie nie podobać albo sprzeciwiać; i niechaj Twoja czysta miłość wyryta będzie tak mocno w moim sercu, iżbym nigdy o Tobie nie mogła zapomnieć ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez wszelką Twą dobroć, aby moje imię było wypisane w Tobie, pragnę bowiem, abyś Ty był moim jedynym szczęściem, abym żyła i umierała jako Twoja niewolnica. Amen.