NR 34 / 2002 – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

BOŻE UPODOBANIE

Odczytywana w dniu dzisiejszym Ewangelia objawia nam Boże upodobanie. Spodobało się Bogu odkrywać tajemnice swego królestwa nie przed mądrymi i roztropnymi tego świata, ale przed prostaczkami (por. Łk 10, 21), czyli przed tymi, którzy są dobrze usposobieni na przyjęcie głoszonej przez Jezusa Dobrej Nowiny o królestwie Bożym. To do nich Jezus kieruje szczególny apel, by z odwagą przychodzili do Niego wszyscy, którzy są utrudzeni i obciążeni (por. Mt 11, 28) i uczyli się Jego sposobu życia, w którym dominuje cichość i pokora serca. Jezus wcale nie ukrywa, że głoszona przez Niego nauka jest bardzo wymagająca, że niektórzy doświadczą pokusy porzucenia takiej drogi życia. Ale daje również nadzieję, że jeśli nawet któryś z uczniów zachwieje się lub upadnie, może być pewien, iż obok niego stoi On – Boski Mistrz, pełen cichości i pokory serca, który trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi (Mt 12, 20). Uczeń Chrystusa może zawsze liczyć na to, że zostanie przez Niego podtrzymany i umocniony, ilekroć będzie tego potrzebował, gdyż nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają (Mt 9, 12).

ks. Henryk Skoczylas – michalita

Przyjdźcie do Mnie wszyscy… a Ja was pokrzepię. (Mt 11, 28)


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Każde spotkanie z Chrystusem w Eucharystii to moment radości przemieniającej nasze życie. Bóg przychodzi do nas w bardzo prostych znakach, czym nieraz zaskakuje człowieka. Niech dzisiejsza niedziela będzie kolejnym znakiem obecności Boga z nami. Otwórzmy nasze serca Chrystusowi przychodzącemu jako chleb z nieba.

PIERWSZE CZYTANIE

(Za 9, 9-10) Proroctwo Zachariasza zapowiada wydarzenia Niedzieli Palmowej. Osiołek, na którym przybywa Mesjasz, to symbol pokory i pokoju, które przynosi zwycięski Król. Władza i pokora to przymioty, które tak rzadko łączą się w jednej osobie. Chrystus jest wzorem pokornego Władcy i Pana.

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza


To mówi Pan: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi.

PSALM

(Ps 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14) Ostatnia część Księgi Psalmów to nieustanny hymn uwielbienia i dziękczynienia Bogu za wielkie dobrodziejstwa, jakich wielokrotnie doświadczał naród wybrany. A jaka jest Twoja modlitwa? Co jest jej przewodnim motywem? Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, * i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił * i na wieki wysławiał Twoje imię. Ref. Pan jest łagodny i miłosierny, * nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, * a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Ref. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła * i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego królestwa * i niech głoszą Twoją potęgę. Ref. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach * i we wszystkich dziełach swoich święty. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, * i podnosi wszystkich zgnębionych. Ref.

DRUGIE CZYTANIE

(Rz 8, 9. 11-13) Życie i śmierć – dwie rzeczywistości, między którymi zawieszony jest człowiek. Boimy się śmierci, pragniemy zachować życie. A prawdziwe życie jest tylko jedno: to, którego animatorem jest Duch Chrystusowy. Jest ono darem Boga, ale wymaga troski ze strony człowieka.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian


Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(por. Mt 11, 25) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Mt 11, 25-30) Logika Boża jest zupełnie inna od ludzkiego rozumowania. Tajemnicy Bożej miłości nie poznaje się za pomocą metod naukowych, lecz przez bezpośrednie, osobiste doświadczenie. Jest to miłość trudna i wymagająca, ale dająca prawdziwe szczęście.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza


W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Chrześcijańska dojrzałość: ekologia

Czas wakacji jest okazją do refleksji nad postawą chrześcijanina wobec świata przyrody, w którym żyjemy. W ostatnich latach wiele mówi się o potrzebie ochrony środowiska naturalnego. Powstały nawet partie polityczne, które w swym programie zapisały troskę o czystość powietrza, rzek i mórz, jezior i lasów. Niestety, często okazuje się, że wrażliwość ekologiczna jest bardziej rezultatem “poprawności” politycznej i chwytem reklamowym dla wyborców niż przejawem rzeczywistej troski o człowieka oraz o otaczający go świat. Ekolodzy laiccy protestują przeciwko zaśmiecaniu powietrza czy wody, ale w ogóle nie protestują, gdy zaśmiecany jest człowiek oraz jego wewnętrzne środowisko: jego wrażliwość moralna, jego zdrowie psychiczne, jego sumienie, a nawet jego organizm fizyczny. Dojrzały chrześcijanin to ktoś, kto z wdzięcznością i szacunkiem przyjmuje otaczający go świat i przyrodę jako dar Stwórcy. To ktoś, kto – zgodnie z poleceniem Boga – czyni sobie ziemię poddaną dla dobra własnego i innych ludzi. To ktoś, kto chroni środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Ale to także ktoś, kto rozumie, że najważniejszą częścią świata doczesnego jest człowiek, którego trzeba stanowczo bronić przed jakąkolwiek formą zanieczyszczeń i krzywdy. Cóż bowiem pomoże człowiekowi, że kąpie się w czystym jeziorze lub że oddycha czystym powietrzem, jeśli w nim samym pełno jest zanieczyszczeń i zła. Chrześcijańska wrażliwość ekologiczna zaczyna się zatem od troski o człowieka. Troska ta powinna przybierać bardzo konkretne formy. Trzeba chronić ludzki organizm przed zatruwaniem go tabletkami hormonalnymi, nikotyną, alkoholem czy narkotykiem. Trzeba chronić ludzką psychikę przed zatruwaniem jej pornografią, iluzją łatwego szczęścia czy toksycznymi mediami. Trzeba chronić ludzkie sumienie przed zatruwaniem go demoralizującymi wzorcami zachowań czy kierowaniem się zasadą doraźnej przyjemności. Tylko człowiek czystego serca i prawego sumienia może zrozumieć, uszanować i ochronić świat, którym obdarował go Stwórca.

ks. Marek Dziewiecki

Panie, ofiaruję Ci mój dzień

Oto wstaje nowy dzień, mój Ojcze, chcę zatem wszystko ofiarować Tobie. Staję przed Tobą, aby pełnić Twoją wolę. W zjednoczeniu z Kościołem i ze wszystkimi ludźmi, moimi braćmi, poświęcam Tobie moje prace i spotkania dnia dzisiejszego, radości, przykrości i niepowodzenia, modlitwy i pragnienia… Z natchnienia Twojego Ducha chcę uczestniczyć w dziele zbawienia świata wraz z Jezusem, Synem Twoim, który, z otwartym Sercem, ofiarował siebie na krzyżu i nadal nieustannie ofiarowuje się w Eucharystii. Wraz z Maryją, Służebnicą Twoją, ofiaruję Ci zwłaszcza ten dzień w ogólnych i misyjnych intencjach polecanych przez Ojca Świętego oraz w intencjach naszego biskupa i naszej wspólnoty. Amen.