NR 3 / 2003 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


Dzień Pański

CZY MOJA WIARA WYDAJE OWOCE?

Ujrzał niebiosa otwarte. Mówiąc ujrzał, pokazuje, że inni nie widzieli, bo nie wszyscy widzą niebiosa otwarte. Ja widziałem, ale inni nie widzieli. Niech nikt nie rozumie tego na sposób zwykły i materialny, że były po prostu otwarte: my, którzy tu siedzimy wedle różnorodności zasług, albo widzimy niebiosa otwarte, albo zamknięte. Pełna wiara sprawia, że niebiosa są otwarte, wątpiąca – że są zamknięte” (św. Hieronim). W Niedzielę Chrztu Pańskiego pragniemy śpiewać z Maryją: Wielbi dusza moja Pana… Dziękujemy za ziarno wiary zasiane w naszej duszy; za dar miłości Boga, za dar nadziei, która pozwala nam spoglądać ku Stwórcy. Dzisiejszy dzień skłania nas do spojrzenia w swoje wnętrze i sprawdzenia, czy zalążek wiary wydaje owoce godne chrześcijanina. Wiara silna i mocna pozwoli nam zawsze spojrzeć ku niebu. Przełożona na życie ziemskie, pozwoli przeżywać każde doświadczenia w posłuszeństwie woli Ojca. A w perspektywie trwania we wspólnocie Kościoła daje poczucie radości świadczenia wiarą o Chrystusie. Każdy z nas w duszy swej może usłyszy: tyś moim ukochanym dzieckiem. A moją odpowiedzią niech będą słowa: bądź uwielbiony, mój Ojcze!

ks. Jerzy Hakowski

Przez Chrzest Święty wszyscy staliśmy się dziećmi Bożymi.


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Chrzest Jezusa w Jordanie oznacza Jego zbliżenie się do grzesznej ludzkości. Jezus nie potrzebował chrztu, lecz pokazał nam, że my potrzebujemy tego sakramentu, który uwalnia z grzechów i obdarza łaską. W czasie chrztu Jezusa otwarło się niebo, które Adam i Ewa zamknęli swym nieposłuszeństwem. Bóg Ojciec oznajmił, że odtąd niebo jest otwarte dla wszystkich ludzi.

PIERWSZE CZYTANIE

(Iz 42, 1-4. 6-7)
W tym czytaniu ukazana jest pierwsza wizja Sługi Bożego, który przyniesie narodom prawo Boże i umocni słabych. Ten Sługa już przyszedł – jest nim Jezus Chrystus.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza


To mówi Pan: “Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

PSALM

(Ps 29, 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10)
Oddajmy Bogu chwałę wraz z aniołami i całym światem: “Pochwalony bądź, Panie, z wszystkimi Twoimi stworzeniami” (św. Franciszek z Asyżu). Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi. Oddajcie Panu, synowie Boży, * oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie chwałę Jego imieniu, * na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. Refren. Ponad wodami głos Pański, * Pan ponad wód bezmiarem! Głos Pana potężny, * głos Pana pełen dostojeństwa. Refren. Zagrzmiał Bóg majestatu: * a w świątyni Jego wszyscy wołają: “Chwała”. Pan zasiadł nad potopem, * Pan jako Król zasiada na wieki. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Dz 10, 34-38)
Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem, bo został namaszczony Duchem Świętym. Tego Ducha posyła swoim wyznawcom, przez Niego ich uświęca i uzdrawia, dlatego szatan nie może im wyrządzić szkody.

Czytanie z Dziejów Apostolskich


Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: “Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Por. Mk 9, 6) Alleluja, alleluja, alleluja. Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Mk 1, 6b-11)
Chrzest uświęca nie Jezusa, ale nas. Nasz chrzest, przyjmowany w imię Trójcy Świętej, czyni nas dziećmi, w których Bóg ma upodobanie.

Słowa Ewangelii według świętego Marka


Jan Chrzciciel tak głosił: “Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: “Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


ZAWIERZYĆ OJCU

Przez chrzest w Jordanie Bóg objawia, że Jezus jest Jego Jednorodzonym Synem. A to znaczy, że Bóg jest Ojcem. My – ochrzczeni, przypominamy sobie o tym, ilekroć odmawiamy modlitwę Ojcze nasz. Czy jednak prawda o ojcostwie Boga przenika naszą codzienność? Czy współczesny kryzys ojcostwa w wymiarze ludzkim nie utrudnia wielu ludziom zrozumienia prawdy, że Bóg jest naszym Ojcem? Czy nie jest tak, że współczesny kryzys wiary rodzi się w dużej mierze z zagubienia prawdy o tym, że Bóg jest Ojcem? Jeśli Bóg przez chrzest przyjmuje nas jako swoje dzieci, czyż nie powinniśmy zawierzyć Mu całego naszego życia w duchu dziecięcej – a więc bezgranicznej – ufności? Bez tego zawierzenia nie ma pełnego chrześcijaństwa… Zawierzyć Bogu jako Ojcu – to przyjmować z wdzięcznością Jego dar miłości, która jest także miłosierdziem, a więc miłością stale gotową przebaczać; to zawsze odnajdywać ducha modlitwy pośród gwaru tego świata; to pełnić wolę Ojca z pokorą i prostotą; to dążyć do doskonałości, wedle wezwania Chrystusowego: Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski (Mt 5, 48)
Wielbię Cię, mój Boże i kocham z całego serca. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś, uczyniłeś chrześcijaninem i zachowałeś tej nocy. Ofiaruję Ci czynności tego dnia, spraw, by one wszystkie były zgodne z Twoją świętą wolą i dla większej chwały Twojej. Racz mnie zachować od grzechu i od wszelkiego zła. Niech łaska Twoja będzie zawsze ze mną i z moimi drogimi. Amen.