NR 32 / 2003 – XII NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

UMIEJMY PROSIĆ PANA O POMOC

Zjawiska zachodzące w przyrodzie były od zawsze dla człowieka czymś nieznanym, przed czym odczuwał lęk. Nie mogąc zrozumieć, dlaczego nadchodzi burza lub zaćmienie słońca, przypisywał im boską moc. W miarę odkrywania praw przyrody zaczęto rozumieć występujące w niej zjawiska. Jednocześnie okazało się, że człowiek, który zrozumiał prawa rządzące przyrodą, stał się jakby mniej odporny na “burze wewnętrzne”. Stresy, depresje, ucieczka w świat nałogów – to smutne realia naszych czasów. Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii proszą Jezusa o pomoc. Chociaż wielokrotnie już pokonywali dystans między brzegami Jeziora Galilejskiego i zdawać by się mogło, że w dziedzinie żeglowania są fachowcami, nie umieją zapanować nad miotaną wichrem łodzią. Bóg, stwarzając człowieka wyposażył go w umiejętność rozumienia świata. Ale to, że poznajemy prawa natury nie oznacza, że jesteśmy w stanie rozwikłać wszystkie problemy. Zawsze pozostaniemy jedynie żeglarzami, którzy wciąż nie są pewni, czy brzeg, ku któremu wypłynęli, na pewno osiągną. Dlatego tak ważne jest, by nie zapominać o Bogu, który miłując człowieka, w chwili zagrożenia gotowy jest przyjść z pomocą. Musimy tylko mieć w sobie pokorę, by o tę pomoc Go poprosić.

ks. Mariusz Krawiec – paulista

“Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” (Mk 4, 40)


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPrzychodzimy na niedzielne zgromadzenie eucharystyczne, gdyż ufamy, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jest tutaj z nami, aby udzielić nam potrzebnych łask. Tylko On może nam pomóc w pokonywaniu trudów codziennego życia. Tylko On uspokaja nasze serca. Dlatego nie ustawajmy w modlitwie, szczególnie gdy cierpimy, abyśmy szczęśliwie dotarli do portu zbawienia.

PIERWSZE CZYTANIE

(Job 38, 1. 8-11)
Bóg, Stwórca wszechświata, jest Panem całej natury. Jego woli podległe są wszelkie stworzenia i żywioły. Także człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, podlega prawom ustanowionym przez Stwórcę. Ma je nie tylko poznawać, wielbiąc Bożą mądrość i miłość, lecz nimi żyć, tak aby wypełniać Bożą wolę.

Czytanie z Księgi Joba


Z wichru Pan powiedział Jobowi te słowa: “Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: ‘Aż dotąd, nie dalej. Tu zapora dla twoich nadętych fal'”.

PSALM

(Ps 107, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31)
Bóg, miłosierny Ojciec, wysłuchuje tych, którzy z ufnością zwracają się do Niego i uwalnia ich od wszelkiej trwogi. Niech słowa tego psalmu staną się szczególną okazją, aby wyrazić wdzięczność Panu za Jego miłosierdzie, którego każdego dnia doświadczamy. Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. lub: Alleluja. Ci, którzy statkami ruszyli na morze, * by handlować na wodach ogromnych, widzieli dzieła Pana * i Jego cuda wśród głębin. Refren. Rzekł i zerwał się wicher * burzliwie piętrząc fale. Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, * ich dusza truchlała w nieszczęściu. Refren. Wołali w niedoli do Pana, * a On ich uwolnił od trwogi. Zamienił burzę na powiew łagodny, * umilkły morskie fale. Refren. Radowali się w ciszy, która nastała, * przywiódł ich do upragnionej przystani. Niechaj dziękują Panu za Jego miłosierdzie, * za Jego cuda wobec synów ludzkich. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(2 Kor 5, 14-17)
Święty Paweł Apostoł ukazuje prawdę, że Chrystus umarł za nas na krzyżu. Dlatego każdy człowiek, odkrywając na nowo miłość Boga, powinien poczuć się przynaglonym, aby ją głosić i nią żyć.

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian


Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Łk 7, 16) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Mk 4, 35-41)
Jezus, Boży Syn, uczestniczy w dziele stwórczym swego Ojca, dlatego cała natura jest mu posłuszna. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać, zwłaszcza wtedy, gdy zagraża nam niebezpieczeństwo – także to duchowe. Tak jak jednym słowem Jezus uciszył wzburzone jezioro, tak może uspokoić nasze serce. Nigdy o tym nie zapominajmy, lecz z wiarą prośmy: Panie, ratuj, bo giniemy.

Słowa Ewangelii według świętego Marka


Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: “Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: “Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: “Milcz, ucisz się”. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: “Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?” Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: “Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


SERCE JEZUSA, DOBROCI I MIŁOŚCI PEŁNE [5]

GODZINA ŚWIĘTA

Godzina święta jest jedną z pobożnych praktyk ku czci Serca Jezusa. Jest wyrazem wynagrodzenia związanego z tym kultem, gdyż jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa modlącego się w Ogrodzie Oliwnym: “Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!” (Mt 26, 38)
Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości, cierpienia, i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii, dla zbawienia świata. W jedności z całym Kościołem i Jego Matką – Maryją, przez Jej pośrednictwo, prosimy Cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełniania wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.