NR 46 / 2003 – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

OSTATNI BĘDĄ PIERWSZYMI

Jezus przez trzy lata uczył swoich uczniów, że nie przyszedł, aby Mu służono, ale żeby służyć innym bezinteresownie. Tłumaczył, że w Jego winnicy wszyscy traktowani są równo, i ci, którzy pracowali godzinę, i ci, którzy znosili niewygody dnia. Upominał, żeby przy stole zajmować ostatnie miejsce. Powtarzał, że ostatni u Niego nie są ostatnimi, a pierwsi nie zawsze pierwszymi. W tej Chrystusowej szkole uczyli się życiowej mądrości. Zanim przyszedł czas zrozumienia nauki krzyża, Apostołowie, będąc w drodze, posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy (Mk 9, 34). Ale im dłużej przebywali z Chrystusem, tym więcej rozumieli i nie żałowali ofiary życia za Niego. Zrozumiał naukę krzyża św. Paweł: A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami (Ga 5, 24). Zrozumiał krzyż Jezusa św. Jakub: Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek… Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, jak z waszych żądz (Jk 3, 16. 4, 1). Uczyńmy wszystko, by świat wpatrując się w krzyż Chrystusa nie zabiegał o pierwsze miejsca, ale dostrzegł tych, którzy czekają, aby świat płonął pożarem miłości, dobra, uczciwości, ludzkiej solidarności.

ks. Edward Pleń – salezjanin

“Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich!” (Mk 9, 35)


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIENiedziela to święty czas przeznaczony dla Pana. W tym dniu nie ma nic ważniejszego od Eucharystii, która jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Eucharystia jest dla nas szkołą modlitwy, z której możemy czerpać przez cały tydzień. Wykorzystajmy szansę spotkania z Jezusem, który jest blisko i chce uzdrowić w nas wszystko, co chore, obumarłe, bezowocne. Otwórzmy Mu swoje serce. Dzisiaj w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za pracujących w mediach, aby wykorzystywali je do głoszenia prawdy, dobra i piękna.

PIERWSZE CZYTANIE

(Mdr 2, 12. 17-20)
Żydzi zabijali swoich proroków, bo nie chcieli słuchać niewygodnej dla nich prawdy. Od tamtego czasu niewiele się zmieniło. Zbyt często prawda wzmaga nienawiść kłamców. Ciągle stoimy przed wyborem – popierać kłamców czy tych, którzy mówią prawdę? Ludzie prawdy stawiają wymagania, które wstrząsają naszymi sumieniami. To oni pomagają nam właściwie przeżyć życie.

Czytanie z Księgi Mądrości


Bezbożni mówili: “Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony”.

PSALM

(Ps 54, 3-4. 5. 6 i 8)
Człowiek dotknięty chorobą, otoczony wrogami i przygnieciony własnym grzechem może szukać uzdrowienia jedynie w Panu. Nikt inny nie pochyli się, aby podnieść grzesznika. Nikt nie jest tak wspaniały jak nasz Bóg. Refren: Pan podtrzymuje całe moje życie. Wybaw mnie, Boże, w imię swoje, * mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, wysłuchaj mojej modlitwy, * nakłoń ucha na słowo ust moich. Refren. Bo powstają przeciwko mnie pyszni, * gwałtownicy czyhają na me życie, nie mają oni Boga * przed swymi oczyma. Refren. Oto mi Bóg dopomaga, * Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę * i sławić Twe dobre imię. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Jk 3, 16 – 4, 3)
Zazdrościmy innym powodzenia, sławy, majątku… Zazdrość jest stanem chorobliwym i powodującym nieuporządkowanie naszego wnętrza. Wyzwolenie z zazdrości pozwala nam zobaczyć w bliźnim twarz Chrystusa. Uśmierzmy w sobie zazdrość i wykorzystajmy życiową energię na czynienie miłości i dobra.

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła


Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(2 Tes 2, 14) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Mk 9, 30-37)
Jezus każe nam zrezygnować z niezdrowej rywalizacji. Niezdrowej, a zatem powodującej chorobę. Logika wiary to logika krzyża! Jeśli chcesz być pierwszy – zapomnij o sobie. Nie szukaj tego, co daje ci jedynie korzyści materialne. Bycie ostatnim, pokornym, ufającym kosztuje o wiele więcej niż bycie najlepszym, pierwszym. Zwycięzcy olimpiady wiary – to przegrani na arenach świata.

Słowa Ewangelii według świętego Marka


Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: “Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: “O czym to rozprawialiście w drodze?”. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: “Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko; postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: “Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Środki społecznego przekazu w służbie pokoju

O wielkim znaczeniu środków społecznego przekazu nikogo nie trzeba dzisiaj przekonywać. Liczne czasopisma, stacje radiowe i telewizyjne oraz Internet są coraz częściej podstawowym źródłem naszej wiedzy o świecie. Kościół od przeszło trzydziestu lat organizuje Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, aby w ten sposób dać wyraz swojemu zaangażowaniu w użycie narzędzi komunikowania w celu głoszenia Ewangelii i budowania międzyludzkich więzi. Każdego roku Ojciec Święty ogłasza orędzie, poświęcone problemom komunikacji i środków społecznego przekazu. W tegorocznym orędziu zatytułowanym Środki Społecznego Przekazu w służbie autentycznego pokoju w świecie… Jan Paweł II przywołuje przykład środków społecznego przekazu jako narzędzi służących budowaniu pokoju. Wszelka komunikacja, począwszy od tej podstawowej, czyli międzyosobowej (spotkania twarzą twarz z drugim człowiekiem), jak i ta przy udziale środków społecznego przekazu (radia, telewizji, Internetu), rozpoczyna się od poszukiwania i mówienia prawdy. Tam, gdzie jej brakuje, rodzi się przemoc i tym samym zamyka się droga prowadząca ku Bogu, który jest celem ostatecznym człowieka. Papież przy tej okazji zwraca się do osób pracujących w mediach, że na nich spoczywa obowiązek przekazywania prawdy i “stawiania oporu”, nawet jeśli istnieją naciski wywierane na media, zmuszające do podawania fałszywych informacji (Orędzie, nr 3). Środki społecznego przekazu powinny służyć budowaniu sprawiedliwości. To kolejny postulat zaczerpnięty z orędzia. Chodzi o to, aby ludzie mediów dbali o rzetelny przekaz informacji, promując sprawiedliwość i solidarność międzyludzką “poprzez uczciwe prezentowanie różnych punktów widzenia” (nr 4). Dzisiejsze społeczeństwa cierpią na wzajemny brak zaufania. Osoby, które nie ufają sobie nawzajem, nie komunikują się. Pozostają zamknięte w swoich poglądach, często osądzają wcześniej, zanim wysłuchają. Ponieważ media posiadają dziś funkcję opiniotwórczą, to znaczy ukierunkowują sposób myślenia, powinny przede wszystkim uczyć zaufania. Niebezpieczeństwem są potężne środki społecznego przekazu mogące dziś manipulować ogromnymi grupami osób i powodować “negatywne, publiczne reakcje na wydarzenia, zgodnie z własnymi intencjami” (nr 6). Dlatego, zdaniem Jana Pawła II, należy wymagać od pracowników mediów, aby byli “posłańcami prawdy, sprawiedliwości i wolności” (nr 6). Bieżący rok był już świadkiem licznych aktów terrorystycznych i wojen sięgających źródłami do tragicznego 11 września 2001 roku. Środki społecznego przekazu były przekaźnikami informacji, które śledziły miliony osób na całym świecie. Informacje dodawały wielu osobom otuchy, ale i prowokowały obawy. Dlatego Papież tak mocno podkreślił w tegorocznym orędziu odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobach pracujących w mediach, gdyż to one wpływają na myślenie milionów ludzi i od ich interpretacji rzeczywistości zależą reakcje społeczne, tak pozytywne jak i negatywne. W tym roku został ogłoszony błogosławionym Jakub Alberione (1884-1971), włoski kapłan, apostoł środków społecznego przekazu. Postać dziś już symboliczna – pierwszy człowiek wyniesiony na ołtarze, który swoją świętość zdobył m.in. dlatego, że wykorzystał druk, film, radio, telewizję do głoszenia Ewangelii i charyzmat ten przekazał członkom Rodziny Świętego Pawła, którym zlecił misję głoszenia Dobrej Nowiny przy użyciu mass mediów.

ks. Mariusz Krawiec – paulista

Chrystus potrzebny jest nam dzisiaj szczególnie, abyśmy nie utracili prawdy, miłości, dobroci. Potrzebny jest nam szczególnie teraz, albowiem chyba nigdy dotąd tak okrutnie nie chłostano grzbietów kłamstwem i obłudą. Pielęgnujmy więc w życiu naszym i naszych rodzin Ewangelię Jezusa Chrystusa. I sięgajmy po nią często, aby umacniać nadzieję, utrwalać podstawowe wartości życia.

ks. Jerzy Popiełuszko