NR 54 / 2003 – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


Dzień Pański

JEZUS JEST NOWĄ ŚWIĄTYNIĄ

Świątynia to miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Izraelici byli przekonani o obecności Boga – najpierw w sanktuarium na pustyni, a następnie w świątyni jerozolimskiej. Wierzyli, że w tych świętych miejscach mogą się spotykać z Bogiem, spodziewali się jednak, że w czasach mesjańskich zniknie sanktuarium jerozolimskie i pojawi się nowa świątynia. Jezus podjął prorocki temat nowej świątyni i odniósł go do siebie. Na początku publicznej działalności, gdy zjawił się w świątyni jerozolimskiej, dokonał jej oczyszczenia; usunął z niej bankierów i kupców. Najważniejsze jest jednak to, co powiedział: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo (J 2, 19). Jego słowa zaskoczyły słuchaczy; sądzili, że mówi o budowli, na terenie której się znajdowali, On zaś mówił o świątyni swego ciała (J 2, 21). Słowa Jezusa o nowej świątyni spełniły się, gdy żołnierz przebił Jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda (J 19, 34). Spełniły się także zapowiedzi Ezechiela. Przypomniał nam o tym dzisiaj św. Paweł, który stwierdził, że fundamentem naszego zbawienia jest Jezus. Jezus jest nową świątynią. W Nim i poprzez Niego spotykamy się z Ojcem. Dokonuje się to poprzez sakramenty, szczególnie Eucharystię, ale także poprzez Jego słowo.

ks. Michał Bednarz

Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki. (z dzisiejszej liturgii)


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIEDzisiaj obchodzimy rocznicę poświęcenia bazyliki Najświętszego Zbawiciela na Lateranie. Gdy po trzech wiekach prześladowań Kościół odzyskał wolność, cesarz Konstantyn Wielki ofiarował papieżowi starożytny pałac Lateranów i wzniósł przy nim bazylikę ku czci Zbawiciela, którą papież św. Sylwester uroczyście konsekrował 9 listopada 324 r. Przy bazylice koncentrowało się życie Kościoła przez tysiąc lat. Odbyło się tam wiele synodów rzymskich i pięć soborów powszechnych. Chociaż papieże przenieśli się do Watykanu, bazylika pozostaje katedrą Rzymu, matką i głową wszystkich kościołów świata.

PIERWSZE CZYTANIE

(Ez 47, 1-2. 8-9. 12)
Prorok Ezechiel zapowiedział zbudowanie nowego i doskonałego sanktuarium. W nakreślonych przez niego obrazach kryje się myśl o odnowie religijnej. Spod świątyni wypłynie woda, która ożywi wszystko, co było dotychczas obumarłe; zamieni pustynny obszar w raj, którego drzewa rodzić będą nieustannie owoce służące za pokarm. Prorok poucza Izraelitów o wielkiej mocy, której źródłem będzie nowa świątynia.

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela.


Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. Anioł rzekł do mnie: “Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo”.

PSALM

(Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9)
Dzisiejszy psalm jest pieśnią pochwalną na cześć dobrego Boga, który widzi potrzeby ludzi i przychodzi im z pomocą w różnych okolicznościach życia. Powinniśmy z ufnością przychodzić do naszych świątyń, aby spotkać się z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie i powierzyć Mu nas samych i nasze codzienne potrzeby. Refren: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła. Bóg jest dla nas ucieczką i siłą: * najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia * i góry zapadły w otchłań morza. Refren. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, * najświętszy przybytek Najwyższego. Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje, * Bóg je wspomoże o świcie. Refren. Pan Zastępów jest z nami, * Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, * zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(1 Kor 3, 9b-11. 16-17)
“Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” – pyta św. Paweł mieszkańców Koryntu. Pyta i nas – ludzi XXI wieku. Dlatego – jako chrześcijanie, którzy na mocy chrztu św. są powołani do świętości – mamy żyć w stanie łaski uświęcającej, aby Bóg znalazł w nas godne dla siebie mieszkanie.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.


Bracia: Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Por. 2 Krn 7, 16) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(J 2, 13-22)
Jezus, zatroskany o świętość świątyni, wypędził z niej wszystkich sprzedających i bankierów. My także powinniśmy być zatroskani o naszą świętość, skoro jesteśmy świątynią Boga i Duch Boży mieszka w nas.

Słowa Ewangelii według świętego Jana.


Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: “Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: “Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: “Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: “Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: “Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego Ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


OBLICZA ŚMIERCI [3]

Słowa śmierci

Uderzyła mnie wypowiedź ks. Thomasa Euteneuera, prezydenta Human Life International, międzynarodowej katolickiej organizacji, która stara się przeciwdziałać wszystkim przyczynom kultury śmierci. Kiedy jechałem na spotkanie z nim, w głowie miałem stereotyp fanatyka, niemalże terrorysty – tak obrońców życia zza oceanu przedstawiają media, także w Polsce, choć nie tylko u nas. Już na pierwszy rzut oka nie przystawał do tego obrazu. Spokojny, opanowany, elokwentny i cierpliwy. Gdy spytałem go o zagnieżdżony w mojej głowie stereotyp odpowiedział, także spokojnie, widać przyzwyczajony do takich pytań: “Media celowo zniekształcają obraz amerykańskich obrońców życia, aby ukryć niemiłą prawdę, że to właśnie zwolennicy aborcji są fanatykami, terrorystami i ekstremistami. Cóż można powiedzieć dla udowodnienia tego stwierdzenia? Może po prostu powiem, co osobiście zdarzyło mi się przeżyć, gdyż od lat chodzę po prostu modlić się pod kliniki aborcyjne. Otóż dwukrotnie grożono mi śmiercią, wielokrotnie pobito, wyrywano mi z rąk ulotki, szarpano. Trzy razy usiłowano mnie przejechać samochodem. Wielu moim przyjaciołom połamano ręce kijami baseballowymi, pobito. Czy to mało? Zdarzało się to także kobietom i dzieciom”. Spadły na mnie te słowa trochę jak grom z jasnego nieba. Odsłoniło mi się kolejne oblicze śmierci. Oto prawdziwi szermierze śmierci – mistrzowie w swoim fachu – którzy w samych Stanach Zjednoczonych zabijają milion osób rocznie, przedstawiają tych, którzy tej hekatombie zagłady próbują się przeciwstawić – jako orędowników śmierci. Cóż za perfidia – można tylko powiedzieć i zastanowić się, jak działa system przypływu informacji, który jest głównym narzędziem “wykonywania wyroku”. Jakie sita w nim funkcjonują i co się przez nie przedostaje? Kto decyduje o wyroku i ułaskawieniu? Na jakiej podstawie podejmowane są decyzje o sprawach życia i śmierci? Ostrożnie można powiedzieć – na podstawie tego i innych doświadczeń – że niewygodne informacje i opinie nie mają szans, aby ujrzeć światło dzienne. I jeszcze jedna uwaga. Dyskusji o tych mechanizmach nie ma. Nie ma dlatego, iż zgodę na nią musiałby wyrazić oskarżyciel. W jej wyniku sam niechybnie musiałby zasiąść na ławie oskarżonych. Na to nie ma ochoty.

ks. Paweł Rozpiątkowski

Modlitwa św. Anzelma

Stój blisko mnie, mój Boże. Ty jesteś Tym, którego szukam, którego kocham, którego adoruję z całych sił, do jakich jestem zdolny. Szukałem Ciebie, o Panie Życia i Ty podarowałeś mi łaskę znalezienia Ciebie, Ciebie pragnę kochać, mój Boże. Ten, kto Ciebie nie kocha, traci życie. Ten, kto nie żyje dla Ciebie, Panie, jest niczym i żyje dla nicości. Powiększaj we mnie, proszę Cię, pragnienie poznania Ciebie i pokochania, Boże mój. Daj mi, Panie, to, o co proszę. Nawet gdybyś dał mi świat cały, ale nie dał mi siebie samego, nie wiedziałbym, co z nim zrobić, Panie. Daj mi siebie samego, Boże mój! Oto miłuję Ciebie, Panie. Pomóż mi kochać Ciebie coraz więcej.