NR 56 / 2003 – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


Dzień Pański

KRÓL WSZECHŚWIATA

Dzisiejsza uroczystość wywyższa Chrystusa, Króla Wszechświata, Pantokratora, którego postać jaśnieje w absydach dawnych chrześcijańskich bazylik. Ten majestatyczny wizerunek kontemplujemy w dzisiejszą niedzielę, zamykającą rok liturgiczny. Królowanie Chrystusa jest w oczach świata paradoksem: jest to triumf miłości, który dokonuje się w tajemnicy wcielenia, męki, śmierci i zmartwychwstania Syna Bożego. To zbawcze królowanie objawia się w pełni w ofierze krzyża, tym najwyższym akcie miłosierdzia, w którym dokonuje się zbawienie świata i zarazem sąd nad nim. Każdy chrześcijanin uczestniczy w królowaniu Chrystusa. Otrzymana na chrzcie łaska jest zarazem wewnętrznym bodźcem, który każe mu czynić ze swojego życia bezinteresowny i wielkoduszny dar dla Boga i braci. Widać to bardzo wyraźnie w świadectwie świętych, którzy są wzorami człowieczeństwa odnowionego Bożą miłością. Święci ukazują nam drogę do nieba, drogę Ewangelii, którą obrali wraz ze wszystkimi konsekwencjami życiowymi. Jednocześnie umacniają nasze przekonanie, że każda rzeczywistość stworzona znajduje w Chrystusie dopełnienie oraz że dzięki Niemu wszechświat zostanie przekazany Bogu Ojcu całkowicie odnowiony i pojednany w miłości.

Jan Paweł II

Jezu Chryste – Królu, napełniaj swoim życiem każdego z nas.


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPrzyszliśmy na Eucharystię, aby na nowo rozpoznać w Chrystusie naszego Króla i wejść w przestrzeń Jego królestwa. Ale zanim się to stanie, otwórzmy serca i oczy na łaskę Bożego światła, które uzdolni nas do właściwego rozumienia władzy i panowania Chrystusa, tak bardzo różnego od tego, jakie niosą nasze skażone i zawężone pojęcia.

PIERWSZE CZYTANIE

(Dn 7, 13-14)
Widzenie Daniela ukazuje, w sposób obrazowy, tajemnicę władzy, jaką Ojciec powierzył Synowi. Uwidaczniają się dwie cechy tej władzy: moc, siła nieporównywalna z żadną ziemską potęgą oraz jej wieczność, trwałość. Wszystko, co w naszej ziemskiej rzeczywistości wydaje się niewzruszone i trwałe, ma swój kres. Panowanie Chrystusa nie ma granic czasowych – obejmuje czas i wieczność, jest wypełnieniem i kresem historii.

Czytanie z Księgi proroka Daniela.


Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

PSALM

(Ps 93, 1. 2 i 5)
Psalmista wyśpiewuje radość z panowania Boga nad światem. Jest to wielki powód do radości, gdyż to, co Bóg czyni jako Król i Pan Wszechświata jest godne zaufania, ma na względzie dobro całego stworzenia. Czy dla nas królowanie Chrystusa, które dzisiaj uroczyście przeżywamy podczas liturgii, jest również powodem do radości? Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu. Pan króluje, oblókł się w majestat, * Pan odział się w potęgę i nią się przepasał, tak świat utwierdził, * że się nie zachwieje. Refren. Twój tron niewzruszony na wieki, * Ty od wieków istniejesz, Boże. Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, + Twojemu domowi przystoi świętość, * po wszystkie dni, o Panie. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Ap 1, 5-8)
W drugim czytaniu Chrystus jest nazwany Władcą królów ziemi, ale zaraz następuje ważne uzupełnienie: jest Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów. To nie jest władca, który przytłacza swoją potęgą, lecz ktoś bliski, kto nie zawahał się przelać swojej krwi dla naszego dobra. Bezwarunkowa miłość jest najważniejszą cechą królowania Chrystusa i ona wyróżnia Jego królestwo spośród wszystkich ziemskich potęg.

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.


Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(por. Mk 11, 10) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie; błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(J 18, 33b-37)
Podczas przesłuchania u Piłata Chrystus przyznaje, że jest królem. Przedtem wycofywał się, ilekroć chciano Go obwołać królem, wiedział bowiem, jak trudno zrozumieć istotę Jego królowania i jak bardzo odmienna jest ziemska koncepcja władzy. Ale w obliczu męki, kiedy oczywisty staje się fakt, że Jego królowanie nie polega na doczesnym sukcesie, decyduje się na ujawnienie tajemnicy: Tak, jestem królem, Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. A jest to prawda o tym, że władza i królowanie opierają się na sile miłości, poświęceniu dla innych.

Słowa Ewangelii według świętego Jana.


Piłat powiedział do Jezusa: “Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: “Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: “Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: “Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: “A więc jesteś królem?”. Odpowiedział Jezus: “Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


LITANIA DO CHRYSTUSA KRÓLA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości, Przyjdź Królestwo Twoje. Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego, Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są, Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony, Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony, Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze, Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli, Chryste Królu, Prawodawco najwyższy, Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości, Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz. Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, Panuj nad duszami. Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny, Chryste, Królu rozumu, Chryste, Królu woli, Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany, Chryste, Królu pokory, przez urąganie szkarłatem odziany, Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic, Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne, Chryste Królu, którego królestwo nie jest z tego świata, Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający. Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, Panuj nad rodzinami. Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności sakramentu, Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej, Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci, Chryste Królu, który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom, Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę, Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela Twego Łazarza, Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście, Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa. Chryste, Królu królów i Panie nad panami, Panuj nad narodami. Chryste, Królu wieków nieśmiertelny, Chryste, Królu chwały wiecznej, Chryste Królu, Książe Pokoju, Chryste Królu, który na swych ramionach nosisz znamię Panowania, Chryste Królu, którego królestwu nie będzie końca, Chryste Królu, który zasiadasz nad cherubinami. Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne, Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi. Chryste Królu, który „uniżasz mocarzy a wywyższasz pokornych”, Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego, Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś, Chryste Królu, który zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś, Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich, Chryste Królu, przez Twoją modlitwę na Krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! K. Królestwo Jego rozszerzać się będzie, W. A pokój trwać będzie bez końca. Módlmy się:
K. Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. W. Amen.

Modlitwa


Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, który pragniesz królować w sercach ludzi, spraw, aby wszystkie narody rozdzielone przez grzech, poddały się Twojej władzy. Niech będą posłuszne Twojej świętej woli i z miłością budują królestwo Boże na całym świecie, na pamiątkę Twojej śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Oczyść serce moje z brudu grzechów, abym był godny doznawać obfitości Twoich łask. Uczyń mnie swoim narzędziem pokoju, przebaczenia, świętości i miłości. Błogosław Ojczyźnie naszej i wszystkim ludziom na całej ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki, wieków. Amen.