NR 64 / 2003 – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


Dzień Pański

JAKA JESTEŚ POLSKA RODZINO?

Konflikty wynikające z braku pracy czy sprawiedliwej zapłaty za pracę, rozbicie spowodowane zdradą, nadużywaniem alkoholu, kryzys tożsamości, pojawiające się coraz częściej wolne związki, domaganie się uznania związków tej samej płci oraz adoptowania przez nie dzieci – to tylko niektóre z problemów nękających współczesną rodzinę. Dziś wpatrujemy się w jedyną i niepowtarzalną Rodzinę w historii ludzkości, która pozostaje wzorem dla rodzin wszystkich czasów. Nazaretańska Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa przeżyła wiele trudnych doświadczeń, a jednak wszyscy troje stanowili jedno we wzajemnym poszanowaniu i miłości. Święta Rodzina z Nazaretu to dla nas odpowiedź na pytanie, jak stworzyć trwałą i szczęśliwą rodzinę. Nikt nie zagwarantuje nam, że to będzie łatwe. Warto jednak dać sobie szansę, aby najprymitywniejsze namiętności nie wzięły góry nad prawdą o człowieku. Godność i świętość małżeństwa i rodziny domaga się, aby człowiek nie okradał siebie z wyzwania, jakie postawił przed nim Bóg. Tylko w rodzinie kobieta i mężczyzna odnajdą swe prawdziwe powołanie do bycia żoną, mężem, matką i ojcem. To szkoła cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej. Jej siła i trwałość tkwią we wzajemnej miłości, szacunku i wierności.

ks. Sławomir Zieliński

Święta Rodzino z Nazaretu, błogosław naszym rodzinom.


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIEDziś z całym Kościołem oddajemy cześć Świętej Rodzinie. Maleńki Jezus, Maryja i Józef są dla nas wzorem kochającej się rodziny, w której nie ma miejsca na egoizm. Panuje w niej wzajemna miłość i pragnienie pełnienia woli Bożej we wszystkim, nawet wtedy, kiedy jest to tak trudne. Współcześnie, kiedy widzimy tak wiele zagrożeń czyhających na nasze rodziny, Bóg stawia nam za wzór Świętą Rodzinę. Niech Rodzina z Nazaretu wyprasza Boże błogosławieństwo naszym rodzinom, aby dążyły do osiągnięcia świętości, służąc Bogu i sobie nawzajem.

PIERWSZE CZYTANIE

(Syr 3, 2-6. 12-14)
Szacunek i troska dzieci o rodziców są wyrazem ich miłości i wdzięczności za otrzymane dobro. “Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził” – poucza nas dzisiaj Syracydes. Z uwagą wysłuchajmy jego słów, abyśmy, okazując miłość ojcu i matce, dostąpili Bożego błogosławieństwa.

Czytanie z Księgi Syracydesa.


Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

PSALM

(Ps 128, 1-2. 3. 4-5)
Szczęśliwa ta rodzina, która przepełniona jest bojaźnią Bożą, gdyż przestrzegający Bożego prawa dozna błogosławieństwa od Pana. Prośmy Boga, aby nasze rodziny były Bogiem silne, by panowała w nich wzajemna miłość i pragnienie służenia Panu. Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, * kto chodzi Jego drogami. Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, * szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Refren. Małżonka twoja jak płodny szczep winny * we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki * dokoła twojego stołu. Refren. Oto takie błogosławieństwo dla męża, * który boi się Pana. Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, * oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Kol 3, 12-21)
Miłość, jakiej uczy nas Chrystus, ma być przede wszystkim realizowana w życiu rodzinnym. Ma ona wypływać z żywej wiary, wyrażającej się we wspólnej modlitwie rodziny, w dialogu i okazywaniu sobie wzajemnego szacunku. Tyko wtedy miłość i pokój Chrystusowy zagości w naszych domach.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.


Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Kol 3, 15a. 16a) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Łk 2, 41-52)
Podstawą wzajemnej miłości w rodzinie jest miłość do Boga. O tym dobrze wiedzieli Maryja, Józef i Jezus, udając się “co roku do Jerozolimy na Święto Paschy”. Po jej zakończeniu dwunastoletni Jezus, nie powiadamiając nikogo, kierowany miłością do niebieskiego Ojca pozostał w świątyni, “gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania”. Dopiero po trzech trudnych i bolesnych dniach poszukiwań, Maryja i Józef odnajdują Go. Jezus w imię miłości do Maryi i Józefa wraca do Nazaretu i jest im posłuszny. Budujmy nasze więzy rodzinne na miłości do Boga i ludzi.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.


Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: “Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On Im odpowiedział: “Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział. Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu; i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Instytut Świętej Rodziny

Błogosławiony Jakub Alberione stał się ojcem wielkiej Rodziny Świętego Pawła, którą tworzy również Instytut Świętej Rodziny, powołany do istnienia w 1960 r. dla małżonków pragnących odtworzyć w swoich rodzinach klimat Świętej Rodziny z Nazaretu. Błogosławiony Założyciel z wielkim przekonaniem zapewniał: “Bóg, pragnąc odnowić każdą rzecz w Jezusie Chrystusie, zechciał, aby rozpoczął On swoje dzieło, przedstawiając wszystkim rodzinom doskonały model i przykład w Rodzinie z Nazaretu. Rzeczywiście, w Świętej Rodzinie, ojcowie, matki, dzieci odnajdują Boże lekcje cierpliwości, czystości, miłości rodzinnej, pracowitości, pobożności”. Głównym celem Instytutu jest chwała Boża i uświęcenie własne członków przez przestrzeganie trzech ślubów: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości małżeńskiej oraz uporządkowanie własnego życia według zasad Ewangelii, aby łaska sakramentu małżeństwa mogła stawać się coraz bardziej owocna. Członkami Instytutu mogą zostać ci małżonkowie, którzy poszukują pomocy i wsparcia w uświęceniu małżeństwa i rodziny. W sposób szczególny wymaga się, aby członkowie byli małżeństwem chrześcijańskim, oboje małżonkowie zgodnie zaakceptowali statut. Chociaż nie ma ograniczeń wieku, Instytut oczekuje szczególnie na młode małżeństwa, przyjmuje też narzeczonych, dla których rozpoczęcie formacji jest pomocne w świętym przeżywaniu czasu narzeczeństwa. Członkowie Instytutu powinni kształtować w sobie pragnienie, aby: coraz lepiej naśladować styl życia Rodziny z Nazaretu, integralnie przeżywać dar życia małżeńskiego i w ten sposób “uświęcać wspólnotę kościelną i świat”, wszędzie i coraz skuteczniej wypełniać apostolstwo. Członkowie Instytutu żyją w stanie świeckim i w nim dążą do osiągnięcia doskonałej miłości w świecie, żyjąc według duchowości przekazanej im przez Założyciela. Dla członków Instytutu Świętej Rodziny Jezus Mistrz, Droga, Prawda i Życie jest początkiem i celem duchowości, ich miłosnej służby w rodzinie, “małym Kościele”, w każdej ich działalności społecznej i apostolskiej w Kościele. Członkowie Instytutu uważają Świętą Rodzinę za wzór i przykład do naśladowania i czczą jej święto liturgiczne ze szczególną uroczystością, pragnąc odtworzyć we własnej rodzinie klimat z Nazaretu. Przekonani, że Najświętsza Dziewica jest królewską drogą wybraną przez Boga, aby dać ludziom Chrystusa i aby ludzie spotkali się z Chrystusem, poznali Go, naśladowali i żyli Jego życiem, członkowie Instytutu postanawiają kultywować nabożeństwo do Najświętszej Maryi, uważanej za Matkę i Królową Apostołów i rodzin. Członkowie Instytutu uważają św. Pawła “głosiciela prawdy na całym świecie” za swojego patrona. Z tego powodu zachowują z nim nieustanną komunię myśli i serca przez lekturę jego listów, pragnąc zdobyć jego ducha. Żyjąc według tej duchowości i współpracując z łaską Bożą, każda rodzina może stać się czytelnym obrazem Świętej Rodziny z Nazaretu i oazą chrześcijańskich wartości we współczesnym świecie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: Instytut Świętej Rodziny ul. Siwickiego 7 42-221 Częstochowa tel. (0-34) 362-04-52 tel. kom. (0-605) 313-522 e-mail: instytuty@paulus.pl

ks. Roman Mleczko – paulista

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II za rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość, umocniona łaską sakramentu małżeństwa, okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.