NR 1 / 2004 – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


Dzień Pański

MATKA NASZEGO PANA

W pierwszy dzień Nowego Roku oddajemy cześć Świętej Bożej Rodzicielce. Maryja jest Matką Jezusa i jednocześnie Matką życia Bożego w każdym z nas. Jej macierzyństwo jest pełne zawierzenia i ofiarnej miłości. Maryja z miłością czuwa nad swym Niemowlęciem w skrajnie trudnych warunkach. Doznała bolesnego odrzucenia od ludzi. Zabrakło dla Nich miejsca w domach, bo zabrakło go w ludzkich sercach. Było to dla Niej tym bardziej bolesne, ponieważ wiedziała, że narodził się Zbawiciel wszystkich ludzi. Święta Boża Rodzicielka uczy nas otwarcia na życie, mimo niekiedy skrajnie trudnych warunków materialnych. W Jej macierzyństwie świat nieprzychylny dla biednych i słabych staje się czułym domem dla wszystkich. Wychować dziecko, poświęcić mu swój czas, siły, znaczy więcej aniżeli osiągnąć wysoką pozycję zawodową czy status materialny. Od rodziców zależy, czy dzieci na drogę w dorosłe życie zostaną wyposażone przede wszystkim w miłość i otwartość na Boga i drugiego człowieka. Dlatego też macierzyństwo należy otoczyć szacunkiem i wsparciem, tak aby każda matka mogła bez obaw, z radością i miłością przyjąć nowe życie. Nie będzie na świecie dzieci ulicy, dzieci niczyich, niechcianych, jeśli dom dziecka będzie w sercu każdej matki.

ks. Stanisław Witkowski – saletyn

Boga Rodzico, przeczysta Panno, O Matko Boska, bądź Matką moją. (pieśń)


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIEW pierwszy dzień Nowego Roku Kościół czci Świętą Bożą Rodzicielkę, Matkę naszego Pana. To Chrystus jest Panem czasu i historii, a Maryja od samego początku jest przy swoim Synu. Przyjęła Go do swego łona, urodziła, karmiła, uczyła chodzić i mówić, a potem była obecna przy Nim aż do końca. Na wzór Maryi bądźmy wierni Chrystusowi we wszystkich wydarzeniach, jakie ten rok nam przyniesie. Z Nią i z Jej Synem łatwiej pokonamy trudności i cierpienia, a radość z sukcesów będzie jeszcze większa.

PIERWSZE CZYTANIE

(Lb 6, 22-27)
Błogosławieństwo to życzenie tego, co dobre drugiemu człowiekowi. Bóg błogosławi swojemu ludowi, a pełnia tego błogosławieństwa stała się naszym udziałem przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Na początku Nowego Roku prośmy Boga, aby nam błogosławił i strzegł nas od zła wszelkiego. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad nami, niech nas obdarzy swą łaską, niech zwróci ku nam swoje oblicze i niech obdarzy nas pokojem przez wszystkie dni nasze.

Czytanie z Księgi Liczb.


Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: “Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: ‘Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem’. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił.”

PSALM

(Ps 67, 2-3. 5 i 8)
Błogosławieństwo Pana napełnia radością serce. Wołajmy z psalmistą do miłosiernego Boga, prosząc o Jego błogosławieństwo na każdy dzień Nowego Roku. Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; * niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, * Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Refren. Niech się narody cieszą i weselą, + że rządzisz ludami sprawiedliwie, * i kierujesz narodami na ziemi. Niechaj nam Bóg błogosławi, * niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Ga 4, 4-7)
Dzięki Chrystusowi narodzonemu z Dziewic, staliśmy się dziećmi Bożymi. Jako przybrani synowie możemy nazywać Boga naszym Ojcem. Niech każdy dzień w nadchodzącym roku umacnia w nas pragnienie świętości, abyśmy stawali się coraz bardziej godni być przybranymi synami Boga.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.


Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: “Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Hbr 1, 1-2) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Łk 2, 16-21)
Wielka radość zagościła w sercach pasterzy, gdy ujrzeli Świętą Rodzinę w betlejemskiej grocie. Poszli oni i głosili wszystkim to, czego byli naocznymi świadkami. My także, w ten pierwszy dzień Nowego Roku, na wzór pasterzy, powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego i świadczmy o Chrystusie dobrym życiem.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.


Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


MATKA BOŻA

Maryja, która miała począć i porodzić Świętego świętych, ażeby była święta ciałem, otrzymała dar dziewictwa; ażeby była święta myślą, otrzymała dar pokory. Maryja, baczna na nieszczęśliwych, pociesza nas w trwodze, ożywia w nas wiarę, utwierdza w nas nadzieję, rozprasza nieufność, krzepi bojaźliwych odwagą. Ucz się od Matki Pana naszego mieć wielką wiarę w rzeczach przewyższających pojęcie nasze, a przy wielkiej wierze zachować skromność. Maryja jest Dziewicą wybraną przed wiekami w myśli Najwyższego. Bóg Ją sobie przygotował, Aniołowie strzegli, patriarchowie przedstawiali, prorocy obiecywali. Jeżeli usuniecie Maryję, tę gwiazdę morza, to cóż zostanie jak nie noc wokoło, jak nie cień śmierci i gęste ciemności? O! Ktokolwiek motany burzą wśród fal tego świata nie chodzisz bezpiecznie po ziemi, nie odwracaj swych oczu od blasku tej gwiazdy, jeśli nie chcesz, aby burza w przepaść cię pogrążyła. Jeśli gwałtowny wiatr pokus uderzy na cię, jeśli cię trwożą podwodne skały boleści, spojrzyj na gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeśliś miotany falami pychy, ambicji, zawiści, współubiegania się, spojrzyj na gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeśli gniew, łakomstwo, rozkosze ciała rzucają łódką ducha twego, spojrzyj na Maryję. Jeśli wielkość twych zbrodni zatrwoży cię, jeśli zgryzota sumienia obarczy ciebie, jeśli bojaźń sądu przerazi cię, jeśli żal pocznie cię w przepaść rozpaczy spychać, wspomnij na Maryję. W niebezpieczeństwach, w uciskach, w niepewności wspomnij na Maryję, wzywaj Maryi. Niech to imię będzie ciągle w twych ustach, w twym sercu, a jeśli chcesz, żeby się Ona przyczyniła za tobą, idź za Jej przykładem. Postępując za Nią, nie zbłądzisz; myśląc o Niej, nie zboczysz z drogi. Gdy Ona cię wspierać będzie, nie upadniesz; gdy opiekować się tobą będzie, nie zlękniesz się; gdy przewodniczyć tobą będzie, nie doznasz znużenia; gdy łaskawa na ciebie będzie, dojdziesz do celu.

św. Bernard z Clairvaux, Myśli, 65-72

Módl się, o Matko, za nas wszystkich

Módl się, o Matko, za nas wszystkich. Módl się za ludzkość, która cierpi nędzę i niesprawiedliwość, przemoc i nienawiść, terror i wojny. Pomagaj nam kontemplować przez święty Różaniec tajemnice życia Tego, który “jest naszym pokojem”, tak abyśmy wszyscy poczuwali się do obowiązku konkretnego włączenia się w służbę pokojowi. Módl się za nas, Matko nadziei! “Daj nam dni pokoju, czuwaj nad naszą drogą. Spraw, abyśmy oglądali Twojego Syna, pełni radości w niebie.” Amen!

Jan Paweł II