NR 3 / 2004 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


Dzień Pański

DAR CHRZTU ŚWIĘTEGO

Dziś, w święto Chrztu Pańskiego kończy się okres Bożego Narodzenia. Ewangelie zgodnie zaświadczają, że gdy Jezus wyszedł z wody, zstąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy i z nieba zabrzmiał głos Ojca, który powiedział: “Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1, 11). Jezus, wmieszany w tłum pokutników, poprosił Jana Chrzciciela o chrzest, czym głęboko zaskoczył Prekursora. Lecz to właśnie ten gest objawia szczególny rys mesjanizmu Jezusa: ma On wypełnić wolę Ojca, wydając się w “ofierze przebłagalnej za nasze grzechy” (1 J 4, 10). Pokorna solidarność z grzesznikami doprowadzi Go do śmierci na krzyżu. Zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa jest radykalnym wyzwoleniem człowieka z grzechu i śmierci oraz stanowi nowe narodziny z Ducha do życia, które nie będzie miało końca. Chrzest dzieci, w bardzo prosty i wymowny sposób pozwala nam pojąć prawdziwą naturę zbawienia. Jest ono łaską, czyli darmowym darem Pana. Dlatego rodzice chrześcijańscy powinni spieszyć ze swoimi dziećmi do chrzcielnicy, aby mogły one otrzymać na mocy wiary Kościoła wielki dar życia Bożego. Rodzice ci poprzez swój przykład, modlitwę i pouczenia mają też być pierwszymi wychowawcami w wierze swoich dzieci.

Jan Paweł II

Boże w Trójcy Jedyny, przez łaskę chrztu św. pragnę być Twoim dzieckiem teraz i w wieczności.


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIEDzisiejsze święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Chrystus, który choć sam jest bez grzechu, to jako człowiek w geście solidarności ze wszystkimi ludźmi udaje się nad Jordan, aby tam z rąk Jana Chrzciciela przyjąć chrzest pokuty. Liturgia dnia dzisiejszego przypomina nam o godności dziecka Bożego, otrzymanej na chrzcie świętym i o naszych zobowiązaniach wynikających z tego sakramentu. Jako chrześcijanie zostaliśmy powołani do bycia świętymi. Dlatego wciąż potrzebujemy Bożej łaski, by sprostać temu zadaniu, gdyż jesteśmy słabi i grzeszni. Prośmy Pana, aby pomógł nam wzrastać w naszym chrześcijańskim powołaniu.

PIERWSZE CZYTANIE

(Iz 42, 1-4. 6-7)
Bóg przez usta proroka Izajasza zapowiada narodowi wybranemu przyjście Mesjasza. Będzie on napełniony Duchem Świętym i stanie się światłością dla narodów, niosąc ludziom Boże zbawienie.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.


To mówi Pan: “Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

PSALM

(Ps 29, 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10)
Tylko Bóg jest godzien najwyższej chwały. On jest Panem stworzenia i obdarza pokojem tych, którzy Go wielbią. Niech nasze chrześcijańskie życie będzie nieustannym oddawaniem chwały Bożemu imieniu i uwielbieniem Pana. Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi. Oddajcie Panu, synowie Boży, * oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie chwałę Jego imieniu, * na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. Refren. Ponad wodami głos Pański, * Pan ponad wód bezmiarem! Głos Pana potężny, * głos Pana pełen dostojeństwa. Refren. Zagrzmiał Bóg majestatu: * a w świątyni Jego wszyscy wołają: “Chwała”. Pan zasiadł nad potopem, * Pan jako Król zasiada na wieki. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Dz 10, 34-38)
Bóg kocha każdego człowieka i pragnie jego zabawienia. Katecheza Piotra Apostoła w domu Korneliusza przybliża nam prawdę o Jezusie, Synu Bożym. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim.

Czytanie z Dziejów Apostolskich.


Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: “Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(por. Mk 9, 6) Alleluja, alleluja, alleluja. Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Łk 3, 15-16. 21-22)
Nadszedł dla Jezusa czas głoszenia Ewangelii. W pokorze przychodzi On nad Jordan i przyjmuje chrzest Janowy niejako w naszym imieniu. Wtedy objawia się cała Trójca Święta. Duch Święty zstępuje na Chrystusa w postaci gołębicy, a Bóg Ojciec obwieszcza umiłowanie i wybranie swojego Syna jako obiecanego Mesjasza.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.


Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: “Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: “Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


DLACZEGO MÓWIMY NIE NEW AGE [2]

Pod lupą Watykanu

Czy warto w ogóle zaprzątać sobie głowę New Age? Przyszło, to i przejdzie, tak jak setki ruchów religijnych i spirytystycznych w historii pochrystusowej. Tylko jeden Kościół trwa. Wszystko inne przemija. To jedno z możliwych podejść do problemu, które pewnie gdzieś podskórnie, ale dominuje u znacznej części wyznawców Chrystusa. Po prostu nie zaprzątają sobie tym głowy. Czy jest to wyraz ufnej wiary w historyczne, pewne Boże zapewnienie? Można to traktować i w ten sposób. Jeżeli warto się zająć New Age, to trzeba mieć ku temu ważne powody. Dlaczego więc New Age? Ze względu na interesujące propozycje? Chyba nie. New Age to ruch synkretystyczny. Same w nim zapożyczenia. Groźba uwodzenia ludzi? Coś w tym jest. Wielu niepostrzeżenie wpada w jego zachłanne i niewidzialne objęcia. Co więc takiego jest w tym zjawisku, że warte było aż watykańskiego dokumentu? Na początku jedna uwaga. Niby to oczywiste, że dokument jest przeznaczony dla katolików, bo wszak mówi o chrześcijańskiej refleksji. Stanowi on próbę oceny całości fenomenu, jakim jest New Age z perspektywy katolickiej. To stwierdzenie jest z pozoru tak klarowne i jasne, że istnieje niebezpieczeństwo, iż umknie uwadze i w efekcie dokument nie znajdzie swego adresata. Wróćmy do postawionego pytania. Refleksja jest potrzebna katolikom przede wszystkim dlatego, że elementy myślenia właściwego New Age – zwykle nieuświadomione – znalazły posłuch u samych katolików, nawet w tak szanowanych miejscach, jak ośrodki ćwiczeń duchowych, instytuty formacji duchowej i warsztaty duchowe. Bo New Age to raczej wpływ, a nie instytucja. Mówił o tym Ojciec Święty podczas wizyty amerykańskich biskupów ad limina w 1993 r., ostrzegając, że obce idee rodem z New Age przenikają czasem do katechezy, kazań, a nawet studiów seminaryjnych. Główną przyczyną powstania dokumentu był zamęt duchowy. Ma on swoje źródło w innym nieporządku, nazywanym popularniej chaosem informacyjnym. Ten zaś ma kilka przyczyn. Po pierwsze, wielość środków komunikowania. Ilość codziennych komunikatów, z jakimi styka się przeciętny człowiek, jest zatrważająca. Nie jesteśmy nawet w stanie zwrócić uwagi na wszystkie. Większość, a wśród nich te ważne i prawdziwe, przemykają niezauważone. Tylko część, i to niewielka, jest absorbowana. Przy olbrzymiej ilości dawek informacji człowiek czuje się jak w gęstym lesie, nie jest w stanie przecedzić przez sito swojego umysłu wszystkiego i oddzielić informacje prawdziwe od fałszywych. Wreszcie wielość nośników informacji wymusza konkurencję, a to z kolei owocuje pogonią za sensacją i krótkimi formami, bo tylko takie są akceptowane. Łatwość rozpowszechniania informacji, jaką przyniósł Internet, powoduje spotęgowanie tego chaosu informacyjnego. Internetowe zasoby można porównać do wielkiego śmietnika. Są w nim perły, ale wyszukać je jest niezmiernie trudno i bardzo często trafia się tylko na imitacje. Takie są korzenie olbrzymiego zamętu duchowego, których znakiem jest New Age. Gdy do tego dodamy jeszcze wewnętrzną zdolność niedostrzeżonego infilrtowania umysłów przez idee techniki i tendencje, mamy gotową odpowiedź, dlaczego New Age zbiera żniwo i spowodował reakcję na tak wysokim szczeblu.

ks. Paweł Rozpiątkowski

Modlitwa

Boże, w Trójcy Jedyny, dziękuję Ci za łaskę chrztu świętego, którą obdarzyłeś mnie już w dzieciństwie. Wyrwałeś mnie wtedy z mocy ciemności i przeniosłeś do królestwa umiłowanego Syna Twojego. Udzieliłeś mi Ducha Świętego i uczyniłeś swoim dzieckiem. Dziś, wspominając swój własny chrzest, to najdonioślejsze wydarzenie w moim życiu, chcę odnowić moje Przymierze z Tobą. Wierzę we wszystko, co święty Kościół katolicki podaje do wierzenia. Wyrzekam się szatana i wszystkich jego spraw, a oddaję się na nowo Zbawicielowi mojemu, Jezusowi Chrystusowi, aby wiernie wypełniać Jego wolę i w ten sposób dawać świadectwo swoim życiem. Spraw, Panie, abym wiernie Ci służył i z każdym dniem stawał się coraz lepszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty N., mój Patronie, wstawiaj się za mną. Amen.