NR 5 / 2004 – III NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


Dzień Pański

“DZIŚ” SPEŁNIAJĄ SIĘ SŁOWA PISMA

Podczas każdej Mszy św. słuchamy fragmentów Słowa Bożego. Czasem możemy ulec wrażeniu, że dotyczą one wyłącznie odległej przeszłości. Takie wrażenie nie jest jednak do końca prawdziwe. W dzisiejszych czytaniach Bóg poucza nas, że Jego słowa są zawsze aktualne. Czy dziś nie ma już ubogich, chorych, uwięzionych albo takich, którzy utracili nadzieję? Jest ich jeszcze więcej niż w czasach Jezusa! Każdy z nas przed Bogiem jest jak dziecko potrzebujące pomocy. Jesteśmy biedni i bez Jego łaski nic nie możemy uczynić. Jednym z owoców słuchania Słowa Bożego jest wewnętrzne przekonanie, że Bóg jest i działa z mocą w naszym życiu. Rozważając słowa Pisma, musimy nabyć pewności wiary, że również dziś Jezus pragnie uzdrawiać, uwalniać, podnosić na duchu. Święty Efrem nazywa Słowo Boże “drzewem życia, które z każdej strony podaje błogosławiony owoc”. Można się nim karmić do sytości, a jedyną miarą jest pragnienie. Im bardziej pragniemy poznać i doświadczyć Boga, tym bardziej Bóg wchodzi w nasze życie i je przemienia. Zbliżamy się do Chrystusa, doświadczamy wspólnoty Kościoła, uczestniczymy w budowaniu jedności i pokoju. Otwierajmy więc nasze serca podczas modlitwy, bo Słowo Boże rośnie wraz z tym, kto się nim modli…

ks. Krzysztof Burski – paulista

Jezus “zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione” (Łk 4, 20).


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIEJak w każdą niedzielę, tak i dzisiaj przyszliśmy do świątyni, aby spotkać się z Jezusem, obecnym w Słowie Bożym i w Eucharystii. Wiara w Chrystusa rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, a Eucharystia jest naszym pokarmem, który umacnia nas w drodze do nieba. Niech dzisiejsze spotkanie z Chrystusem zaowocuje w nas szczerym pragnieniem pełnienia woli Bożej, aby wszystko, co czynimy, było naszym podziękowaniem Bogu za dar chrztu świętego, dzięki któremu zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła.

PIERWSZE CZYTANIE

(Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10)
Naród izraelski, po powrocie do ojczyzny z długiej niewoli, z wielkim wzruszeniem i głęboką wiarą wysłuchał słów, które czytał z księgi Prawa Mojżeszowego kapłan Ezdrasz. Czy my także, jak lud zgromadzony w Jerozolimie, słuchamy Słowa Bożego z taką samą radością i wdzięcznością Bogu?

Czytanie z Księgi Nehemiasza.


Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga, a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: “Amen! Amen!” Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: “Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!” Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: “Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą”.

PSALM

(Ps 19, 8-9. 10 i 15)
Słowo Boże daje ukojenie i radość, uczy mądrości i bojaźni Bożej. Z radością sławmy Pana psalmem i dziękujmy Mu za skierowane do nas dzisiaj słowa. Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, * jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Refren. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. Niech znajdą uznanie przed Tobą + słowa ust moich i myśli mego serca, * Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(dłuższe, 1 Kor 12, 12-30)
Na mocy chrztu świętego jesteśmy członkami Kościoła Chrystusowego i stanowimy Jego Mistyczne Ciało. Z woli Bożej każdy z nas otrzymał od Boga do spełnienia misję-powołanie dla dobra całego Kościoła. Niech słowa św. Pawła pobudzą nas do jeszcze większej troski o Kościół, gdyż osobista świętość każdego z nas jest najlepszym dowodem umiłowania Chrystusa i Kościoła.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.


Bracia: Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: “Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała”, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: “Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała”, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: “Nie jesteś mi potrzebna”, albo głowa nogom: “Nie potrzebuję was”. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Łk 4, 18) Alleluja, alleluja, alleluja. Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. W dzień szabatu przyszedł do synagogi w rodzinnym Nazarecie i po przeczytaniu fragmentu z Księgi proroka Izajasza, oznajmił zgromadzonym rodakom, iż w Nim spełniły się słowa proroka. Pozwólmy i my prowadzić się Duchowi Świętemu, aby Bóg spełniał przez nas swoje zamiary.

Początek Ewangelii według świętego Łukasza.


Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: “Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: “Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”.


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


DLACZEGO MÓWIMY NIE NEW AGE [4]

Cudowne terapie

New Age fascynują się i ulegają nawet ludzie z najwyższych sfer. W 2002 r. brytyjska prasa donosiła o wpływach ideologii New Age na Cherie – żonę premiera Wielkiej Brytanii Tonego Blaira. Wszystko za sprawą jej przyjaciółki Carole Caplins. Historia jej życia jest nader bogata, obfitująca w skandale. Modelka, tancerka, zaangażowana w oskarżaną o praktyki prania mózgu sektę Exegesis. To ona podsunęła mieszkance posesji nr 10 przy Downing Street w Londynie cudowne, alternatywne uzdrawiające terapie. Cherie Blair uwierzyła w ich skuteczność. Jedną z podstawowych ludzkich potrzeb jest troska o zdrowie i życie. Chcemy być zdrowi i pragniemy żyć jak najdłużej. Niestety dotykają nas choroby i przynoszą z sobą cierpienie. Naturalną rzeczą jest pragnienie zmiany tego stanu rzeczy. Właśnie dlatego zdrowie i choroba są kluczowymi elementami New Age. Skoro jest zapotrzebowanie, to jest także naturalna okazja do zrobienia biznesu. W tym także dla New Age. Jest to przedsięwzięcie mocno intratne. W 1991 r. obroty firm zajmujących się terapiami alternatywnymi – propagowanymi m.in. przez New Age – wyniosły 27 miliardów dolarów. Być może są to prawdziwe przyczyny propagowania terapii alternatywnych. Ideologia New Age skrywa terapie alternatywne pod nazwą medycyny holistycznej, której uzdrawiająca moc opiera się na ścisłych związkach ciała, umysłu i ducha. “Z punktu widzenia New Age choroba i cierpienie są wynikiem działania przeciw naturze. Gdy zachowuje się harmonię z naturą, można oczekiwać o wiele zdrowszego życia, a także pomyślności materialnej”. Niektórzy z propagatorów medycyny holistycznej obiecują nawet uniknięcie śmierci. Niestety nikomu do tej pory to się nie udało. W ramach medycyny holistycznej mamy więc akupunkturę, chromoterapię, uzdrawianie przez kolory lub przez energię otoczenia, aromaterapię, homeopatię i różne inne nieprawdopodobne z punktu widzenia medycyny tradycyjnej formy leczenia. Medycyna holistyczna nie jest jedynym przykładem pseudonaukowych fascynacji New Age. W obszarze jego działania ma też swoje miejsce astrologia, a także badania UFO, czyli niezidentyfikowanych pojazdów kosmicznych.

ks. Paweł Rozpiątkowski

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego

Duchu Święty, Boże, tchnij na mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągnij mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie, Duchu Święty, abym strzegł tego, co jest święte, Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.