NR 8 / 2004 – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

ZASKAKUJĄCA MIŁOŚĆ

Liturgia Słowa mówi dziś o błogosławieństwie. Każdy człowiek pragnie być kimś błogosławionym i szczęśliwym. Każdy też ryzykuje, że będzie szukał szczęścia tam, gdzie go nie ma. Przeklęty jest ten, kto pokłada nadzieję w człowieku albo we własnej cielesności (I czytanie). Chrystus przestrzega przed pogonią za doczesnymi bogactwami i zaszczytami (zob. Łk 6, 2-26). Taka pogoń to droga egoizmu i krótkowzroczności, która zawsze prowadzi do rozczarowania i cierpienia. Syn Boży wskazuje nam nieomylną – i właśnie dlatego trudną! – drogę do szczęścia. Błogosławieni ci, którzy czynią sprawiedliwość, którzy są uczciwi i wytrwali. Błogosławieni nawet wtedy, gdy są prześladowani czy płaczą. Radość to przecież nie to samo, co przyjemność, a błogosławieństwo to nie to samo, co doraźny sukces. Nie ma błogosławieństwa bez patrzenia w głąb tajemnicy człowieka, bez rozumienia historii zbawienia (II czytanie), bez pokładania nadziei w Bogu, w Jego mądrości i miłości (psalm responsoryjny). Owocem pójścia drogą błogosławieństwa Chrystusa jest radość i pokój, jakich ten świat dać nie może! Na początku Eucharystii staję dzisiaj wobec pytania: Na jakiej drodze szukam błogosławieństwa – na drodze egoizmu czy miłości?

ks. Marek Dziewiecki

Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie (Łk 6, 21).


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


W imię Boże gromadzimy się dzisiaj na świętej liturgii. Dobry Bóg kocha nas i dlatego obdarza nieustannym błogosławieństwem. To błogosławieństwo towarzyszy nam w zmaganiach z życiowymi trudnościami i daje nadzieję na jeszcze większe dary. Musimy jednak być czujni, aby nie zboczyć z drogi wyznaczonej nam przez Pana. Najlepiej uczynimy, gdy w naszym życiu będziemy kierować się wskazaniami, które Jezus pozostawił w Błogosławieństwach.

PIERWSZE CZYTANIE

(Jr 17, 5-8)
Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i od Pana odwraca swe serce. Taki człowiek dobrowolnie skazuje siebie na nieszczęście, a w konsekwencji na potępienie. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Niech te słowa z Księgi proroka Jeremiasza pomogą nam zasłużyć na miano błogosławionych przez Pana.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.


To mówi Pan: “Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców.”

PSALM

(Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6)
Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławieństwo Pana ogarnia tych, którzy żyją według Bożego Prawa i postępują sprawiedliwie. Każdy dobry czyn nigdy nie zostanie zapomniany w oczach Boga i Pan będzie wieczną nagrodą w niebie dla tych, którzy Go miłują. Biada natomiast człowiekowi, który gardzi Bogiem; droga występnych zaginie. Refren: Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, + nie wchodzi na drogę grzeszników * i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie * i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Refren. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, * które wydaje owoc w swoim czasie, liście jego nie więdną, * a wszystko, co uczyni, jest udane. Refren. Co innego grzesznicy: * są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, * a droga występnych zaginie. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(1 Kor 15, 12. 16-20)
Wiara, że Chrystus zmartwychwstał, napełnia nasze serca radością. Skoro Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. Ożywieni tą nadzieją, żyjmy na ziemi tak, aby zasłużyć na łaskę bycia błogosławionymi, czyli godnymi życia wiecznego.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.


Bracia: Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Łk 6, 23ab) Alleluja, alleluja, alleluja. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Łk 6, 17. 20-26)
Jezus, Boski Nauczyciel, w Kazaniu na Górze ukazuje swoim uczniom drogę, którą mają kroczyć, aby osiągnąć szczęście wieczne. Jest to droga błogosławieństw. Błogosławieni to ci, którzy Mu uwierzyli i w swoim życiu pełnili to, czego nauczał. Z uwagą wysłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii, abyśmy nie musieli stanąć kiedyś przed Jezusem z pustymi rękoma i usłyszeć: Biada wam…

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.


Jezus zeszedł z dwunastoma Apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: “Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom.”


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


DLACZEGO MÓWIMY NIE NEW AGE [7]

New Age kwestionuje chrześcijaństwo

Kiedy chrześcijaństwo spotyka się z New Age, rodzą się konkretne pytania, na które próbuje odpowiedzieć watykański dokument Rady ds. Kultury i Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Te spotkania odbywają się na różnych płaszczyznach. Zdarzają choćby tam, gdzie stykają się osoby, a również wynikają ze ścierających się idei. Odpowiedź Kościoła jest o tyle ważna, że New Age kwestionuje chrześcijaństwo, stając na zupełnie odmiennych pozycjach. Można nawet mówić o wrogości. O krańcowej przeciwstawności świadczy najdobitniej pojawiający się w pismach teoretyków New Age postulat konieczności eliminacji chrześcijaństwa i przejścia do nowej religii globalnej, czyli właśnie New Age. Już te stwierdzenia są niezwykle znaczące, lecz wcale nie wyczerpują opisu różnic, które dotyczą rzeczywistości fundamentalnych. Mówiąc najogólniej, dotyczą one Boga i człowieka oraz relacji panujących między stworzeniem i Stwórcą. Dokument Jezus Chrystus dawcą wody żywej wymienia kilka najważniejszych rozbieżności. Zresztą rozbieżność jest zbyt delikatnym słowem dla określenia tej kwestii. Różnicom bliżej do przepaści. Bóg w New Age jest. No właśnie. Nie wiadomo czym jest. Jego pojęcie jest raczej mgliste, podczas gdy w chrześcijaństwie jest bardzo jasne i konkretne. Zwolennicy Nowej Ery mówią o nim: energia, bezosobowa siła, szczególna rozciągłość lub składnik kosmosu. O różnicach w pojmowaniu Chrystusa mówiliśmy już wcześniej. Inne w New Age jest też pojmowanie człowieka. Wartość osobowości wynika z jej stopienia się z całym kosmosem – to paradygmat holistyczny, podczas gdy Chrystus objawił nam, że każdy z nas jest umiłowany przez Boga i chciany dla niego samego. Diametralnie różne jest też spojrzenie na relację między Bogiem a człowiekiem. W chrześcijaństwie zbawienie wynika z Bożej miłości i jest darmowym darem. W New Age człowiek jest samowystarczalny i zbawia sam siebie. Do tego tworzy prawdę, która jest wtedy, gdy przychodzi dobre samopoczucie. Przypomnijmy, że w chrześcijaństwie człowiek odkrywa niezmienną prawdę, która zawarta jest w Objawieniu Jezusa Chrystusa. Zresztą nakazem New Age jest: Ufaj samemu sobie! Idź tam, gdzie prowadzi cię twoja intuicja, nawet wtedy, gdy prowadzi do tego, co w chrześcijaństwie nazywamy złem i grzechem. To nic nie szkodzi, nic złego się nie stało. To tylko niedoskonałe poznanie. Takim eufemizmem określa się zło. Pewnie dlatego, że priorytetem jest dobre samopoczucie. Nie ma nic z przesady w stwierdzeniu, że różnice widać gołym okiem. A że chodzi o sprawy stojące u fundamentów decydujących o całej budowli, to byłoby niebezpieczne oceniać tylko na podstawie jednej wyciągniętej cegiełki.

ks. Paweł Rozpiątkowski

Modlitwa oddania

Panie, weź nareszcie życie moje w swoje ręce i zrób z nim, co zechcesz. Oddaję się Twojej miłości, nie odrzucając ani rzeczy trudnych, ani tych przyjemnych, które przygotowałeś dla mnie. Wystarczy mi Twoja chwała. Wszystko, cokolwiek zaplanowałeś – jest dobre. Wszystko jest miłością. Jeżeli pozwolisz, że ludzie będą mnie chwalili, nie będę się niepokoił. Jeżeli pozwolisz, że mnie zwymyślają – będę się niepokoił jeszcze mniej, nawet się ucieszę. Jeżeli ześlesz mi pracę – obejmę ją radością i stanie się dla mnie odpoczynkiem, ponieważ jest Twoją wolą. A jeśli ześlesz mi odpoczynek – będę odpoczywał w Tobie. Tylko ocal mnie ode mnie samego. Oddal mnie od mojej własnej, trującej potrzeby zmieniania wszystkich wokół, od niemądrego działania, od poruszania się dla samego ruchu, przeinaczania wszystkiego, co Ty zarządziłeś. Pozwól mi spoczywać w Twojej woli i milczeć. Wtedy światło Twojej szczęśliwości ogrzeje we mnie życie. Jej płomień będzie się palił w moim sercu i świecił na Twoją chwałę. Po to właśnie żyję. Amen.

Tomasz Merton