NR 62 / 2004 – WIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


RODZINA OPARTA NA BOŻYM ZAMYŚLE

Jednym z laickich pomysłów na małżeństwo i rodzinę są związki “partnerskie”, czyli związki typowe w biznesie i polityce. Takie związki łatwo zerwać, gdyż opierają się na wyrachowaniu oraz dążeniu do zysku kosztem partnera. Inny pomysł na małżeństwo to tak zwane “wolne” związki. Posługiwanie się tą wewnętrznie sprzeczną nazwą ma na celu ukrycie faktu, że chodzi tu o związki niewierne i niepłodne. Egoizm, niewiara w miłość, ucieczka od rodzicielstwa to wspólna cecha laickich wizji rodziny. Takie wizje prowadzą do najbardziej drastycznej formy przemocy w rodzinie, jaką jest zabijanie nienarodzonych dzieci przez własnych rodziców. Z kolei te dzieci, które dorosły, zaczynają myśleć o eutanazji, czyli o zabiciu własnych rodziców – staruszków, których nie potrafią lub nie chcą kochać. Środowiska laickie podważają sens istnienia rodziny. Tymczasem to nie rodzina stała się niepotrzebna, lecz to współczesny człowiek – oddalając się od Boga – staje się coraz mniej zdolny do miłości i odpowiedzialności. Święto Świętej Rodziny przypomina nam, że mężczyznom i kobietom żyjącym na ziemi Bóg proponuje miłość wierną, wyłączną i płodną. Rodzina oparta na tym Bożym zamyśle staje się miejscem, w którym małżonkowie wspierają się wzajemną obecnością i miłością, a ich dzieci wzrastają w mądrości oraz w łasce u Boga i u ludzi.

ks. Marek Dziewiecki

Święta Rodzino z Nazaretu, bądź dla naszych rodzin wzorem świętości.


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIEBóg obdarzył tak wielką godnością rodzinę, że zapragnął, by Jego Syn przyszedł na świat i wzrastał w atmosferze rodzinnej. Szczęściem każdej rodziny są opieka i błogosławieństwo Boga. On jest źródłem, z którego wypływają wzajemna miłość rodzinna i przebaczenie.

PIERWSZE CZYTANIE

( Syr 3, 2-6. 12-14)
Szacunek dla rodziców otwiera nas na wiarę w Boga. Kto nie uznaje autorytetu ojca i matki, pozostaje zamknięty także na Najwyższy Autorytet. Wdzięczność wobec rodziców jest związana z wielkimi obietnicami Stwórcy.

Czytanie z Księgi Syracydesa


Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

PSALM

( Ps 128, 1-2. 3. 4-5)
Bojaźń Bożą należy umieć odróżnić od strachu. W Piśmie Świętym bojaźń oznacza cześć, miłość do Boga. Kto ma w sobie bojaźń Bożą jest błogosławiony, czyli szczęśliwy. Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, * kto chodzi Jego drogami. Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, * szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Refren. Małżonka twoja jak płodny szczep winny * we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki * dokoła twojego stołu. Refren. Oto takie błogosławieństwo dla męża, * który boi się Pana. Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, * oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

( Kol 3, 12-21)
Przebaczenie jest znakiem potwierdzającym, że żyje w nas Bóg. Relacje małżeńskie, jeśli wyrastają na Bożym fundamencie, zawsze będą oparte na wzajemnym przebaczeniu. Ma ono być według miary Bożej, czyli wielkoduszne, bez wymawiania sobie przeszłości.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan


Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Kol 3, 15a. 16a) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

( Mt 2, 13-15. 19-23)
Bóg czuwa nad życiem Świętej Rodziny. Jest obecny wśród wszystkich doświadczeń, ukazując drogę wyjścia z niebezpieczeństw. Nie likwiduje zagrożeń, lecz pozbawia je skuteczności. Oby każda rodzina mogła wzrastać w takiej zależności od Boga, w jakiej żyła Święta Rodzina.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza


Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: “Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: “Z Egiptu wezwałem Syna mego”. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: “Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: “Nazwany będzie Nazarejczykiem”.


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


O królowanie Serca Jezusowego w rodzinach

Rodzina jest jakby żywą świątynią, w której kapłanem niejako jest ojciec, względnie matka, z której ma się wznosić ciągle hymn uwielbienia dla Boga. Rodzina jest niejako warownią Kościoła, w której mają być złożone skarby wiary i pobożności wszystkich jej członków. Rodzina jest pierwszą szkołą życia, w której dzieci od własnych rodziców mają się uczyć prawdy i cnoty. Rodzina jest jedną z podwalin, na których się wspiera gmach społeczeństwa; a ten gmach o tyle tylko jest silny, o ile się wspiera na zdrowych podwalinach. Wiedzą o tym nieprzyjaciele Kościoła i społeczeństwa, dlatego też wytężają swe siły, aby zniszczyć albo przynajmniej osłabić rodzinę, a przez to zniszczyć lub osłabić społeczeństwo. Wypowiedział to otwarcie jeden z wodzów tej bezbożnej walki: “Rodzina jest główną naszą zaporą, otóż tę zaporę trzeba obalić, rozerwać jej spojenia, a cegiełki, z których się składa, rozrzucić”(…). Nadto wiele rodzin katolickich, polskich przedstawia smutny obraz niezgody i rozprzężenia, bo mąż, a nierzadko także żona, zajmuje się wszystkim, tylko nie swoją rodziną. W tych domach wychowanie dzieci jest opłakania godne, bo rodzice nie troszczą się o zaszczepienie w dzieciach zasad wiary i cnót chrześcijańskich (…). Trafia się nawet dosyć często, że rodzice sami gorszą swe dzieci, rozprawiając przed nimi szyderczo i bez uszanowania o prawdach wiary i o obowiązkach religijnych, poniżając w ich obecności Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, pozwalając im czytać książki i dzienniki o zgubnych dążnościach i ucząc ich pogardy religii własną obojętnością lub deptaniem przepisów Kościoła. Cóż dziwnego, że młodzież tak łatwo się psuje i nikogo słuchać nie chce, co gorsza, że wśród niej trafiają się tak haniebne występki, jak rozpusta, bijatyki, kradzieże i rozboje. Biada społeczeństwu, jeżeli tak dalej pójdzie; trzeba zatem stawić tamę złu i wprowadzić do wszystkich rodzin królestwo Serca Jezusowego, czyli panowanie Jego prawdy i prawa, a młodzież związać zawczasu w bractwa i stowarzyszenia katolickie. Zachęca do tego z objawienia Chrystusowego św. Małgorzata Maria: “Rodziny, w których zapanuje cześć Boskiego Serca, otrzymają pomoc w utrapieniach i pociechę w przeciwnościach. Rozerwane niezgodą dostąpią łaski pokoju i pojednania; serca grzeszne nawrócą się do Boga”.

Na podstawie książki: św. Józef Sebastian Pelczar, Wpatrzeni w Serce Jezusowe, Biblioteka Dnia Pańskiego 36.

Modlitwa za rodziny.

Matko Świętej Rodziny, najszczęśliwszej na świecie, bo miałaś w domu Jezusa, spraw, aby nasze rodziny, zamiast pożądania nawet słusznie należących się dóbr, żyły na co dzień Ewangelią Jezusa. A wtedy nie będzie dla nikogo luksusem ani miłość, ani dziecko. Niech żadna rodzina nie zapomina o modlitwie, jeśli chce być uszlachetniona i doskonała. Amen.

Czesław Ryszka