NR 44 / 2005 – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


BRATERSKIE UPOMNIENIE


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Tam gdzie jest Kościół, tam pośród niego jest sam Chrystus. Dlatego Jezus zapewnia nas dzisiaj, że wysłuchuje modlitw dwóch lub trzech, którzy zebrani są w imię Jego i zgodnie o coś prosić będą. Na początku tej Eucharystii, zebrani w imię Chrystusa i pewni miłości Ojca, wołajmy zgodnie o miłosierdzie dla nas. PIERWSZE CZYTANIE (Ez 33, 7-9) Obowiązek upominania. Nikt nie jest samotną wyspą. Wokół nas są ludzie, z którymi żyjemy i za których jesteśmy odpowiedzialni. Bóg przypomina dzisiaj prorokowi Ezechielowi, a także i nam, że miłość bliźniego nie polega na pobłażaniu, ale na napominaniu tych, którzy grzeszą. Razem się bowiem zbawiamy i razem się potępiamy.

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

To mówi Pan:
“Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: ‘Występny musi umrzeć’, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę”. PSALM RESPONSORYJNY (Ps 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9) Każdy z nas, jak niegdyś naród wybrany w Massa i Meriba, odstąpił od Pana. Widząc Jego wielkie dzieła w historii i świecie, chcemy dzisiaj do Niego powrócić, odrzucić serce zatwardziałe i wyznać, że tylko On jest naszym Bogiem. Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia, stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, * radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Refren. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, * zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, * a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Refren. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: + “Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, * jak na pustyni w dniu Massa, gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”. Refren. DRUGIE CZYTANIE (Rz 13, 8-10) Miłość jest wypełnieniem Prawa. Sprawiedliwość polega na oddaniu każdemu tego, co mu się należy. To ona nakazuje nam oddać to, co pożyczyliśmy i zwrócić to, cośmy zabrali. Ale jest jeden dług, którego chrześcijanin pozbyć się nie może. Tym długiem jest miłość – nigdy nie można jej dać tyle, by to wystarczyło.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: “Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: “Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Kor 5, 19) Alleluja, alleluja, alleluja. W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Alleluja, alleluja, alleluja. EWANGELIA (Mt 18, 15-20) Upomnienie braterskie. Kiedy wymawiamy słowo „Kościół”, myślimy przede wszystkim o instytucji, ale Kościół to przede wszystkim ludzie, których zwołał Chrystus Pan. Kościół to żywy organizm, w którego żyłach płynie Krew Pańska. Przez nadprzyrodzone pokrewieństwo z Panem, każdy wierzący jest w Kościele bratem i siostrą. Grzech jest raną na ciele Kościoła, a napomnienie jest próbą jej uleczenia. Jezus przypomina nam dzisiaj, że trzeba zrobić wszystko, co możliwe, by jak najmniej było ran między braćmi i siostrami.

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
“Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Jezu, obdarz nas wzajemną miłością!