NR 46 / 2005 – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


ŻYĆ TO BYĆ Z CHRYSTUSEM


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Pragniemy dobroci Boga wobec nas, ale jakże często nie akceptujemy jej wobec innych. Z tego właśnie rodzi się grzech zazdrości o Boże dary, o łaskę, pomyślność i błogosławieństwo. Mamy za złe Bogu, że innym daje więcej niż nam. Mamy za złe ludziom, że powodzi się im lepiej niż nam. Na początku tej Mszy św. przeprośmy Boga za grzechy zazdrości – to warunek, abyśmy mogli godnie złożyć Eucharystię, tzn. dziękczynienie za nieskończoną dobroć Boga wobec nas. PIERWSZE CZYTANIE (Iz 55, 6-9) Myśli moje nie są myślami waszymi. Lud wybrany powraca z niewoli babilońskiej, ale powrót do ojczyzny to jeszcze nie powrót do Boga. Prorok Izajasz wzywa więc ludzi do podjęcia decyzji. On wie, że oto Bóg daje chwilę szczególną: jest blisko i pozwala się znaleźć. Jest tylko jeden warunek – trzeba uwierzyć, tzn. zgodzić się na logikę Bożą, która różna jest od naszej.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. PSALM RESPONOSRYJNY (Ps 145, 2-3. 8-9. 17-18) Bóg Jahwe jest Bogiem wielkim i potężnym, a wielkość Jego jest niezgłębiona. Boża wielkość nie przejawia się jednak tylko w potężnym, niedostępnym dla człowieka majestacie i w królewskiej godności. To wielkość bardzo namacalna. Jej wyrazem jest bliskość wobec tych, którzy Go wzywają, i miłosierdzie wobec tych, których stworzył. Refren: Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił * i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, * a wielkość Jego niezgłębiona. Refren. Pan jest łagodny i miłosierny * nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, * a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Refren. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach * i łaskawy we wszystkich swych dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, * wszystkich wzywających Go szczerze. Refren. DRUGIE CZYTANIE (Flp 1, 20c-24. 27a) Moim życiem jest Jezus. Święty Paweł ma świadomość grożącej mu śmierci. To jednak go nie przeraża. Przeciwnie, świadomość ta wzmaga w nim pragnienie najrychlejszego bycia z Chrystusem, śmierć jest bowiem dla niego niczym innym jak drogą na spotkanie z Panem. Tak rozumiana śmierć nie może być nigdy stratą, lecz jedynie zyskiem.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Bracia:
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (por. Dz 16, 14b) Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, alleluja, alleluja. EWANGELIA (Mt 20, 1-16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy. Żaden właściciel winnicy nie zatrudniłby robotników na dniówkę w południe ani tym bardziej pod wieczór. Żaden nie zapłaciłby także wszystkim pracującym po równo. Byłoby to po prostu niesprawiedliwe. Przypowieść o gospodarzu i robotnikach w winnicy jest nierealna. Nikt tak nielogicznie nie postępuje. Nikt oprócz Boga. On może dać każdemu jak i ile chce. I wobec każdego – choć wydaje się to nam niesprawiedliwe – może być tak samo dobry.

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
“Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: ‘Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam’. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: ‘Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?’ Odpowiedzieli mu: ‘Bo nas nikt nie najął’. Rzekł im: ‘Idźcie i wy do winnicy!’.
A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: ‘Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!’. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ‘Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty’. Na to odrzekł jednemu z nich: ‘Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?’.
Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIE


Panie, spraw, bym pracował dla Ciebie