NR 7 / 2006 – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

TRĄD MILCZENIA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


PIERWSZE CZYTANIE (Kpł 13, 1-2. 45-46)
Sytuacja trędowatych w Izraelu, z racji zdrowia i bezpieczeństwa innych ludzi oraz powodów religijnych, była niezwykle trudna. Byli traktowani jako nieczyści, jako ludzie zmarli. Przebywali poza społecznością i mieli obowiązek już z daleka ostrzegać innych o swojej chorobie.

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.
Trędowaty, który podlega tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę zasłoniętą i będzie wołać: „Nieczysty, nieczysty!” Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem».
PSALM
(Ps 32, 1-2. 5 i 11)
Opowiadając o otrzymanej łasce i doznanym odpuszczeniu grzechów, psalmista pragnie zachęcić grzeszników do pójścia jego śladami, by stali się ludźmi sprawiedliwymi i prawego serca.
Refren: Tyś mą ucieczką i moją radością. Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, * a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, * a w jego duszy nie kryje się podstęp. Ref. Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. † Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», * a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi, * radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. Ref.
DRUGIE CZYTANIE
(1 Kor 10, 31 – 11, 1)
Drugie czytanie jest zrozumiałe w jego kontekście historycznym. Czy wolno chrześcijanom jeść mięso ofiarowane bożkom pogańskim? Odpowiedź Pawła jest ogólna i dlatego ponadczasowa: w swoim postępowaniu należy kierować się własnym sumieniem, a także dobrem wierzącego brata i siostry.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.
Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(Mt 4, 23) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Mk 1, 40-45)
Trędowaty z dzisiejszej Ewangelii musiał wierzyć w nadzwyczajną moc Jezusa, jeśli odważył się złamać wszelkie przepisy prawa Mojżeszowego i podszedł z prośbą do Cudotwórcy. Jego odwaga i wiara zostały nagrodzone.

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Modlitwa o łaskę zdrowia