NR 8 / 2006 – VII NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


WSTAŃ I CHODŹ


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZE CZYTANIE
(Iz 43, 18-19. 21-22. 24b-25)
Boża wszechmoc objawiła się nie tylko raz jeden w akcie stworzenia świata i człowieka, ale objawia się nieustannie kolejnymi czynami Bożej Opatrzności w historii ludzkiej. W Starym Testamencie najwspanialszym piewcą Bożego zbawienia był prorok Izajasz.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
«Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu.
Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę.
Lecz ty, Jakubie, nie wzywałeś Mnie, bo się Mną znudziłeś, Izraelu.
Raczej Mi przykrość zadałeś twoimi grzechami, występkami twoimi Mnie zamęczasz. Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów».
PSALM
(Ps 41, 2-3, 4-5. 13-14)
Ludzie sprawiedliwi, a zwłaszcza troszczący się o ubogich i potrzebujących, mają szczególne prawo do Bożej łaskawości i Bożego błogosławieństwa. Kto jest miłosierny, ten miłosierdzia dostąpi.
Refren: Uzdrów mnie, Panie, bo bardzo zgrzeszyłem. Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym, * ocali go Pan w dniu nieszczęścia. Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, † uczyni szczęśliwym na ziemi * i nie odda w moc jego wrogów. Ref. Pan mu pomoże na łożu boleści, * podczas choroby poprawi mu posłanie. Mówię: «O Panie, zmiłuj się nade mną, * uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!». Ref. A Ty mnie podtrzymasz dzięki swej prawości * i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, * aż po wszystkie wieki. Ref.
DRUGIE CZYTANIE
(2 Kor 1, 18-22)
Również św. Paweł składa świadectwo o wszechmocy Boga w Jego objawieniu się w Jezusie Chrystusie, w którym Bóg wypełnił obietnice dane Izraelowi. Włączony w dzieło zbawienia, Apostoł Narodów potwierdza swą prawdomówność i łączność z Bogiem.

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie «tak» i «nie». Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był «tak» i «nie», lecz dokonało się w Nim «tak». Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są w Nim «tak». Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze «Amen» Bogu na chwałę.
Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(Łk 4, 18) Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim

niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Mk 2, 1-12)
Boża moc konkretyzuje się w cudotwórczej działalności Jezusa, który leczy i uzdrawia chorych. Jednakże jeszcze większym znakiem Bożej mocy jest odpuszczenie grzechów.

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy».
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w duszy: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?».
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: „Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań, weź swoje łoże i chodź?” Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów (rzekł do paralityka): „Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu”».
On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE