NR 56 / 2006 – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


Dzień Pański

CHRYSTUS KRÓLEM


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEPIERWSZE CZYTANIE
(Dn 7, 13-14)
Wizja proroka Daniela, który we śnie ujrzał Syna Człowieczego obdarzonego chwałą i władzą nad całym światem, spełniła się w Jezusie Chrystusie. On, po swoim Zmartwychwstaniu, na nowo wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, aby wraz z Nim panować nad całym wszechświatem. Ale aby to się dokonało, najpierw musiał przejść Mękę i haniebną śmierć na krzyżu. Jezus jest zatem Królem, który poznał największą niedolę ludzką. Dlatego Jego panowanie nie ma nic wspólnego z pychą i wyniosłością, ale jest pełne miłości, dobroci i miłosierdzia wobec wszystkich słabych i grzesznych.

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
PSALM
(Ps 93, 1. 2 i 5)
Fakt, że właśnie Bóg jest naszym Królem, jest powodem radości. Wiemy bowiem, że jest On władcą potężnym i sprawiedliwym, któremu zależy na dobru i szczęściu każdego człowieka. Dlatego zanosimy do Jego tronu pieśń pełną dziękczynienia i uwielbienia, sławiącą Jego majestat i świętość.
[c1]Refren:[/c1] Pan Bóg króluje, pełen majestatu. Pan króluje, oblókł się w majestat, * Pan odział się w potęgę i nią się przepasał, tak świat utwierdził, * że się nie zachwieje. [c1]Ref.[/c1] Twój tron niewzruszony na wieki, * Ty od wieków istniejesz, Boże. Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, † Twojemu domowi przystoi świętość, * po wszystkie dni, o Panie. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE
(Ap 1, 5-8)
Apokalipsa św. Jana ukazuje nie tylko Chrystusa, Króla godnego chwały, ale też zgromadzone wokół Niego rzesze świętych. Wszyscy, którzy wytrwali w Jego nauce i pozostali Mu wierni aż do końca, w Jego królestwie będą z Nim królować na wieki i uczestniczyć w Jego chwale. Jego królestwo już teraz rozpowszechniamy na ziemi, gdy do naszych środowisk i rodzin wprowadzamy pokój, miłość i wszelkie dobro, a tym samym świadczymy o tym, że jedynie w Ewangelii jest pełnia prawdy.

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(Por. Mk 11, 10) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;

błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(J 18, 33b-37)
Jezus nie chce obalać jakiejkolwiek władzy ziemskiej. Jego panowania nie musiał się bać ani zazdrosny o swój tron król Herod, ani też rzymski prokurator Piłat, gdyż Jego królowanie nad światem jest czysto duchowe. Kiedy Szatan, kusząc na pustyni, chciał Mu dać wszelkie królestwa ziemi w zamian za jeden pokłon, Chrystus zdecydowanie odrzucił tę propozycję. Nie pragnie On bowiem bogactw tego świata, ale ludzkich serc. Ale nawet naszych serc nie pragnie po to, by nimi rządzić, ale by je napełnić swymi łaskami.

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?».
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?».
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?».
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?».
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


Modlitwa do Chrystusa Króla