NR 57 / 2007 – I NIEDZIELA ADWENTU

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


ADWENTOWE PRZYGOTOWANIA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIE


Oczekiwanie to nieodłączny element naszego życia. Wyczekujemy narodziny dziecka, wyglądamy odwiedzin miłych gości, czekamy na zmianę życia. Adwent to oczekiwanie na przyjście Pana. Jeszcze jeden Adwent w naszym życiu daje nam kolejną szansę, by zastanowić się, na czym polega nasze oczekiwanie na to najważniejsze wydarzenie oraz by podjąć trud wewnętrznej przemiany.
PIERWSZE CZYTANIE
(Iz 2, 1-5)
Prorok Izajasz zapowiada, że w przyszłości góra świątyni Pana, czyli góra Syjon w Jerozolimie, będzie najważniejsza na świecie. Tu objawi się mądrość Boga, przewyższająca mądrość tego świata, dlatego też wszystkie narody będą pielgrzymować do świątyni Boga Jakuba. Słowem Bożej mądrości, która wprowadza nas na drogę prawdy i pokoju jest nasz Pan, Jezus Chrystus.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem». On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana!
PSALM (Ps 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9)
Całe życie chrześcijanina, jest pielgrzymowaniem ku wieczności i przygotowaniem na ostateczne spotkanie z Panem. Pamiętajmy jednak, że już tu na ziemi Pan pozwala nam się spotkać przy stole Słowa i eucharystycznego Chleba. [c1]Refren:[/c1] Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: [c1]*[/c1] «Pójdziemy do domu Pana». Już stoją nasze stopy [c1]*[/c1] w twoich bramach, Jeruzalem. [c1]Ref.[/c1] Tam wstępują pokolenia Pańskie, [c1]*[/c1] aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, [c1]*[/c1] trony domu Dawida. [c1]Ref.[/c1] Proście o pokój dla Jeruzalem: [c1]*[/c1] Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują. Niech pokój panuje w twych murach, [c1]*[/c1] a pomyślność w twoich pałacach. [c1]Ref.[/c1] Z względu na braci moich i przyjaciół [c1]*[/c1] będę wołał: «Pokój z tobą». Z względu na dom Pana, Boga naszego, [c1]*[/c1] modlę się o dobro dla ciebie. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE
(Rz 13, 11-14)
Obecna chwila to czas zbawienia. Powinniśmy odrzucić od siebie zło i uczynki ciemności, a wybrać dobro i przyoblec się w zbroję światła, gdyż zbliża się dzień naszego spotkania z Panem.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.
Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 85, 8) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,

i daj nam swoje zbawienie. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (Mt 24, 37-44)
Syn Człowieczy przyjdzie niepostrzeżenie, jednych zabierze ze sobą, a drugich zostawi. Jedni zostaną zbawieni, inni tego zbawienia nie dostąpią. Zadecyduje o tym wewnętrzna gotowość człowieka; na zewnątrz bowiem nic nie będzie wyróżniać tych, którzy są gotowi na przyjście Pana.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


UŚWIĘCAĆ CZAS