NR 6 / 2008 – IV NIEDZIELA ZWYKŁA

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


DROGOWSKAZY DO NIEBA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEKażdy z nas otrzymał od Boga powołanie. Każdy jest wezwany do tego, by w swym środowisku budować pokój, zgodę, radość, sprawiedliwość, prawdę. Co czynimy, aby świat wokół nas był lepszy, aby ludzie byli bardziej szczęśliwi i żyli bliżej Boga? Czy dobrze wypełniamy obowiązki, które zostały nam powierzone?

PIERWSZE CZYTANIE
(So 2, 3; 3, 12-13)
Bóg ceni ludzi pokornych, uczciwych i sprawiedliwych. Sam Syn Boży przyszedł na ziemię jako sługa o sercu cichym i pokornym. Od Niego uczmy się, jak przejść przez życie, czyniąc wszystkim dobrze.

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pana.
Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.
PSALM
(Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10)
Bóg, miłosierny Pan i Zbawiciel, udziela pomocy tym, którzy są pokrzywdzeni, odrzuceni przez ludzi, pozbawieni środków do godziwego życia i u Niego szukają obrony, pociechy oraz sprawiedliwości.
[c1]Refren:[/c1] Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. [c1]lub:[/c1] Alleluja. Bóg wiary dochowuje na wieki, [c1]*[/c1] uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, [c1]*[/c1] wypuszcza na wolność uwięzionych. [c1]Ref.[/c1] Pan przywraca wzrok ociemniałym, [c1]*[/c1] Pan dźwiga poniżonych; Pan kocha sprawiedliwych, [c1]*[/c1] Pan strzeże przybyszów. [c1]Ref.[/c1] Ochrania sierotę i wdowę, [c1]*[/c1] lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, [c1]*[/c1] Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE
(1 Kor 1, 26-31)
Apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy uważniej przyjrzeli się swemu powołaniu. Może czasem pytamy, dlaczego urodziliśmy się w tej, a nie tamtej epoce, w takim, a nie innym środowisku; może sądzimy, że nie jesteśmy godni jakiegoś wyróżnienia, które nas spotkało. Bóg jednak w swej mądrości wie, dlaczego właśnie w tym czasie powołał nas do istnienia, dlaczego powierzył nam do spełnienia określone zadania. Starajmy się zrozumieć Jego wolę i wypełniać ją przez całe życie.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga.
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, «w Panu się chlubił ten, kto się chlubi».
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5, 12a) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.

Cieszcie się i radujcie,

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (Mt 5, 1-12a)
Jezus zapewnia swych uczniów, że w królestwie Jego Ojca wszyscy otrzymają sprawiedliwą zapłatę za swoje trudy na ziemi. Ubodzy, płaczący, łaknący sprawiedliwości czy prześladowani powinni cieszyć się nie dlatego, że zostali przez innych skrzywdzeni, ale ponieważ to sam Bóg jest ich obrońcą. Jako sprawiedliwy Sędzia już teraz przygotowuje im nagrodę wiecznego szczęścia i pokoju, która nigdy nie będzie im odebrana i nigdy nie przeminie.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


BRAT ALBERT