NR 7 / 2008 – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA


SZKOŁA POSŁUSZEŃSTWA


LITURGIA SŁOWA
KATECHEZA
WPROWADZENIEDzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Wielki Post – czas, w którym powinniśmy głębiej zastanowić się nad swoim życiem. Wchodząc w ten okres pokuty i refleksji nad sobą, każdy powinien zapytać siebie, za czym chętniej idzie: za pokusami szatana, który usiłuje sprowadzić człowieka na bezdroża, kłamiąc, że jest to droga lepsza i łatwiejsza, czy też za słowem Boga, które niesie prawdę, dobro i życie, choć jego spełnienie często wiąże się z trudem i wytężoną pracą nad sobą.

PIERWSZE CZYTANIE
(Rdz 2, 7-9; 3, 1-7)
Pierwsi rodzice uwierzyli kłamstwom szatana i złamali zakaz Boży. Zapragnęli we wszystkim dorównać Bogu i tak jak On znać dobro i zło, co w języku semickim oznacza: znać wszystkie tajemnice świata. Człowiek jednak nigdy nie będzie w stanie zrównać się z Bogiem. Gdy usiłuje stanąć na Jego miejscu i zarazem poznaje najgłębszą prawdę o sobie, dowiaduje się ku swemu zaskoczeniu, że jest nagi. Kiedy bowiem odwraca się od Boga, traci wszystko, całą swą godność i wielkość.

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.
A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy to prawda, że Bóg powiedział: „Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?”».
Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: „Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli”».
Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
PSALM
(Ps 51, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17)
Bóg nie odrzuca nikogo na wieki, nie chce bowiem śmierci grzesznika, ale Jego nawrócenia. Z otwartym sercem na nowo przyjmuje każdego marnotrawnego syna, który powraca do Niego ze skruchą. Żałując za swoje grzechy, wołajmy do Boga słowami psalmisty: [c1]Refren:[/c1] Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, [c1]*[/c1] w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy [c1]*[/c1] i oczyść mnie z grzechu mojego. [c1]Ref.[/c1] Uznaję bowiem nieprawość swoją, [c1]*[/c1] a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie zgrzeszyłem [c1]*[/c1] i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. [c1]Ref.[/c1] Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste [c1]*[/c1] i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza [c1]*[/c1] i nie odbieraj mi świętego ducha swego. [c1]Ref.[/c1] Przywróć mi radość z Twojego zbawienia [c1]*[/c1] i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, [c1]*[/c1] a usta moje będą głosić Twoją chwałę. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (dłuższe, Rz 5, 12-19)
Jezus Chrystus jest nowym Adamem. Swoim doskonałym posłuszeństwem wynagrodził Ojcu nieposłuszeństwo pierwszego człowieka i wypełnił Jego wolę zbawienia wszystkich ludzi. Od Jezusa uczmy się wierności Bogu i Jego przykazaniom.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.
Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem jak i ze skutkiem grzechu, spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów.
Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.
A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4, 4b) [c1]Aklamacja:[/c1] Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,

lecz każdym słowem,

które pochodzi z ust Bożych. [c1]Aklamacja:[/c1] Chwała Tobie, Słowo Boże.
EWANGELIA (Mt 4, 1-11)
Przed rozpoczęciem działalności publicznej Jezus doświadcza pokus szatana. Kusiciel usiłuje zmienić plany Boże, aby nie dopuścić do odkupieńczej męki Zbawiciela. Proponuje Mu drogę pełną wygód, zaszczytów, bogactw i władzy nad światem. Jezus jednak wie, że gdyby przyjął te propozycje, sprzeniewierzyłby się woli Ojca i nie dokonałby zbawienia. Jego zdecydowane odrzucenie pokus zasługuje dziś nie tylko na podziw z naszej strony, ale również na cześć i wdzięczność, ponieważ dzięki Niemu także my możemy otrzymać życie wieczne.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem».
Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”».
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».
Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.


KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ PROFESJONALNIE PRZYGOTOWANE DLA CIEBIE KOMENTARZE DO CODZIENNEJ LITURGII SŁOWA NA EDYCJA.PL
KATECHEZA
LITURGIA SŁOWA
WPROWADZENIE


O NIEPOKOJU [1]