NR 12 / 2008 – NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

WPROWADZENIE
KATECHEZA
LITURGIA


PRZEZ KRZYŻ DO CHWAŁY


LITURGIA
KATECHEZA
WPROWADZENIEChcemy dziś radosnym „Hosanna” powitać Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Tłum, który w niedzielę słał pod stopy Jezusa gałązki palmowe, w Wielki Piątek za namową arcykapłanów odwrócił się od Niego i domagał się Jego śmierci. My jednak pozostaniemy Mu wierni aż do końca, dziękując Mu za to, że przez mękę i śmierć na krzyżu dokonał naszego zbawienia.

PROCESJA

EWANGELIA
(Mt 21, 1-11)
Jezus przekracza bramy Jerozolimy jako król, ale wjeżdża na osiołku, aby pokazać, że jest królem łagodnym, pokornym i miłosiernym, innym niż władcy tego świata.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”».
Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: „Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy”.
Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

«Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach».


KATECHEZA
LITURGIA
WPROWADZENIEW Wielki Piątek rozpoczyna się nowenna do Bożego Miłosierdzia. Polega ona na odmawianiu przez dziewięć kolejnych dni Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencjach, które Jezus przekazał św. siostrze Faustynie (zob. Dzienniczek, nr 1209-1229).